Melmoth

Kontakinligting:

Leraar:  Dr Sarel Corrie

Skriba: Ronelle Kruger.  [email protected]

Kassier: Lynda Harris.  [email protected] 

Kerkgebou: Hammerstraat.

Bakkiesboek (Facebook): NG Kerk Melmoth

Die gemeente se geskiedenis kortliks

Die NG Kerk op Melmoth heet aanvanklik die Zululand Gemeente.

Reeds in Augustus 1892 besluit lidmate van die NG Kerk, om ‘n kerkgebou op Melmoth op te rig, op die 5 erwe wat heer JAF Ortlepp geskenk het vir kerklike doeleindes. Sir Marshall Clark het die hoeksteen op 11 Nov. 1893 gelê het.

Die kerkgebou wat nogsteeds ingebruik is, is ingewy op 15 Junie 1894.  Op dieselfde dag vind die stigtingsvergadering plaas onder leiding van ds F Sypkens, voors van die Kerklike Kommissie van Natal en oudl. TR Boschoff, met 23 lede van die NG en NH Kerke van Zuid-Afrika. Dit is gedoen in opdrag van die Sinode van Natal, wat in April 1894 op Ladysmith sitting gehad het.

Ons neem ‘n stappie terug…

Toe Melmoth Osborn, kommisaris en raadgewer van die Britse goewerneur van Zululand, in 1887 die “Melmoth-distrik” annekseer, is 6 landdrosdistrikte geskep. Een daarvan was Mtonjaneni, waarin die magistraatdistrik, “Proviso B”, geval het. Die eerste magistraat, John Lock Knight, het vir JAF Ortlepp genader om grond aan die regering te verhuur, om die dorp Melmoth aan te lê.

Die wordingsgeskiedenis van Melmoth gemeente begin reeds 23 Februarie 1888, toe die eerste vergadering deur lede van die Ned. Geref. Kerk woonagtig in Proviso B, hulle tot Vryheid gemeente se kerkraad wend – die voorsitter was ds AJ Louw. Hulle stel hulself voor as die gemeente in “Proviso B” en wil ‘n eie kerklike liggaam skep en pleit dat die Vryheid kerkraad hulle sal ondersteun en dat die leraar  van Vryheid hulle sal versorg.

Die eerste nagmaal wat in Melmoth gehou was, het op die 23ste Augustus 1889 plaasgevind en is deur 200 boere van die gemeenskap bygewoon.

Versoeke van Proviso B se lidmate om saam met Wyk 4 van Vryheid ‘n eie gemeente te stig, dien voor die Vryheid kerkraad. Die versoek dien ook voor die “Transvaalsche Synode” om ‘n selfstandige gemeente onder haar toesig te vorm, maar beide pogings kom tot niks en bande met Vryheid word verbreek. Hul petisie dien uiteindelik voor die Natalse Sinode in April 1894 te Ladysmith en hul versoek word toegestaan om ‘n selfstandige gemeente onder die Natalse sinode se opsig en versorging te stig.

Die gemeente is vir 19 jaar bedien deur konsulente van die Natalse kerk. Eerw WJP Poen was die eerste leraar beroep om Durban en Melmoth gemeentes gesamentlik te bedien.

Ds CJ Brink is op 25 Oktober 1919 as die eerste vaste leraar vir Melmoth beroep. Vyf en twintig jaar lank, tot sy dood einde November 1944 het hy die werk van die Here met ywer behartig. Sy arbeidsveld was die hele Zululand van die Tugela tot by die grens van Mosambiek en sy pionierswerk staan soos ‘n monument.

Ds Brink is begrawe  in die kerk se tuin voor die kerk op 1 Desember 1944.

Predikante:

1913 – : Eerw. WPJ Poen (vanaf Durban)
1919 – 1944 : Ds. CJ Brink
1945 – 1948 : Ds. JH Lourens
1949 – 1954 : Ds. MTS Zeeman
1954 – 1959 : Ds. JD van Wyk
1961 – 1964 : Ds. WH van Niekerk
1965 – 1972 : Ds. JP Barnard
1972 – 1975 : Ds. C Lotz
1976 – 1996 : Ds. TE Carpenter (emeriteer)
1997 – 2002 : Ds. E Uys
12.05. 2002 – 08.05. 2004: Ds. Hannes Reinecke
2002 – 29.07. 2007 : Ds. JL Dippenaar
03.11. 2007 – 28.03.2010 : Ds. MF Scholly
2010 – 2011 : Ds MS van Rooyen (Emeritus)
04.06.2011 – tot 29.05.2016: Ds. Karlien van Wyk

1 Julie 2019: Dr Sarel Corrie (vanaf Benede-Oranje VGK)