SSR (Sinodale span regte)

Die rol van die SSR

Die Sinodale Span vir Regte sien sigself as “in Christus saam oppad” en het die voorreg om verskeie funksies binne die kerkverband te vervul op ons gesamentlike geloofsreis.  Ons adviseer in verband met kerkregtelike sake, versorg en publiseer die KZN Bepalinge Lêer (hierna: Bepalinge), tree op as gevolmagtigde appèlkommissie van die sinodevergadering, hanteer personeelsake en streef om alle funksies binne ‘n pastorale en verhoudingsmatige raamwerk te vervul. Ons wil ook op ons beskeie wyse ons hoop in Christus in die kerk konkretiseer.

Die span

Die SSR bestaan uit die aktuarius en 4 kundige lede wat tydens die sinodevergadering uit afgevaardigdes verkies word.  Die SSR se lede is:

Ds Pieter Swanepoel

Ds Nola Malan

Dr Heinrich Theunissen

Prof Barry Tolmay

Ds Jacobus de Bruyn

Sekundi:

Ds Marius Schoombie

Ds Sarel Corrie

 

Kontak gerus enige van hierdie persone in verband met kerkregtlike aangeleenthede.