HelpKZN Hulpfonds

Ons land, en veral ons pragtige KZN is swaar getref deur die onlangse onluste. Die HelpKZN Hulpfonds is gestig deur die Sinode van KZN om hulp te verleen waar dit nodig is.

Hier onder is ‘n skrywe wat die werkswyse van die fonds beskryf in Afrikaans sowel as Engels. Aansoekvorms vir hulpverlening kan ook hier afgelaai word. Dit is in Afrikaans sowel as Engels beskikbaar.

Aansoeke moet asseblief gestuur word aan Ds Nola Malan by: [email protected]

HelpKZN Aansoekvorm in Afrikaans

HelpKZN Help Request in English

HELPKZN WERKSWYSE

1. NAAM

HelpKZN

2. DOEL

2.1 Die HelpKZN projek se doel is om hulp te verleen aan gemeenskappe wat deur die onluste, nl. deur plundering en brandstigting, geteister is in KwaZulu-Natal.

3. KATEGORISERING VAN HULP

3.1 Die ad hoc taakspan het besluit om hulp te verleen wat voorkeur gee aan die volgende kategorieë:

3.1.1 Finansiële bystand vir geplunderde besighede wat nie ten volle deur versekering gedek word nie.

3.1.2 Gesinne wat eiendom verloor het.

3.1.3 Bemagtiging van ondernemings wat skade gely het en tot hulp kan wees vir die gemeenskap, bv. ECD skole, informele besighede, ens.

3.1.4 Instansies wat bewys kan lewer dat die fondse direk vir skadevergoeding aangewend sal word, wat direk verband hou met die onluste, bv. die CMD in KZN.

3.1.5 Pastorale versorging

3.1.6 Sovêr moontlik moet die aanwending van hierdie fondse nie alleen lidmate van gemeentes bevoordeel nie, maar ook ander in die gemeenskap wat direk deur die ramp geraak word.

3.2 Hulpverlening sal op die stadium nie gefokus word op die volgende areas nie

3.2.1 Voorsiening van huishoudelike onderhoud

3.2.2 Brandstof

3.2.3 Skool-, koshuis- en universiteitsgelde

4. BELEID

4.1 Die sinodale ondersteuning span (SOS) administreer die fondse wat ontvang is vir die HelpKZN projek.

4.2 Fondse word deur die ad hoc taakspan Strategiese Gemeentes goedgekeur met motivering.

4.3 Aansoeke vir die fonds sal op ’n gereelde basis deur die ad-hoc taakspan Strategiese Gemeentes hanteer word.

4.4 Besighede/individue kan slegs aansoek doen vir fondse indien hulle van voorneme is om die fondse toegeken te gebruik vir hulpverlening soos bo genoem.

4.5 Die fondse word slegs toegeken waar gemeentes onderneem om in te skakel by ’n program waarin:

  • behoorlike assessering gedoen word van die nood in die gemeente en gemeenskap.

  • verslag gedoen word van die aanwending van fondse.

5. BRONNE VAN DIE FONDS

5.1. Vrywillige bydraes vanaf indiwidue, besighede, organisasies, gemeentes en ringe binne en buite die sinodale gebied.

6. PROSEDURE VIR TOEKENNING VAN FONDSE UIT DIE HELPKZN HULPFONDS

6.1 Die ad-hoc taakspan Strategiese Gemeentes berei goedgekeurde aansoeke voor vir uitbetaling deur SOS.

OPERATION GUIDELINES HELPKZN

  1. NAME

HelpKZN

2. PURPOSE

2.1 The HelpKZN project aims to provide assistance to communities affected by the riots, i.e. by looting and arson, in KwaZulu-Natal.

3. CATEGORIZING ASSISTANCE

3.1.1 The ad hoc task team decided to provide assistance that gives preference to the following categories:

3.1.2 Financial assistance for looted businesses that are not fully covered by insurance.

3.1.3 Families who lost property.

3.1.4 Empowerment of businesses that have suffered damage and can be of assistance to the community, e.g. ECD schools, informal businesses, etc.

3.1.5 Institutions that can provide proof that the funds will be utilised directly for damages relating directly to the riots, e.g. the CMD in KZN.

3.1.6 Pastoral care

3.1.7 So far as possible, the use of these funds should benefit not only members of congregations, but also others in the community directly affected by the disaster.

3.2 Assistance will at this stage not be focused on the following areas:

3.2.1 Provision of domestic maintenance

3.2.2 Fuel

3.2.3 School, residence and university fees

4. POLICY

4.1 The synodical support team (SOS) administers the funds received for the HelpKZN project.

4.2 Funds are approved by the ad hoc task team Strategic Congregations with motivation .

4.2 Applications for the fund will be handled on a regular basis by the ad-hoc task team Strategic Assemblies.

4.3 Businesses/individuals can only apply for funds if they intend to use the funds allocated for relief as mentioned above.

4.4 The funds are only allocated where congregations undertake to join a programme in which:

  1. proper assessment of the need in the congregation and community is done.

  2. Report is given of the utilization of funds.

5. SOURCES OF THE FUND

5.1. Voluntary contributions from individuals, businesses, organisations, congregations and presbyteries both inside and outside the synodical area.

6. PROCEDURE FOR ALLOCATING FUNDS FROM THE HELPKZN RELIEF FUND

6.1 The ad-hoc task team Strategic Congregations prepare approved applications for payout by SOS.