Predikanteversorgers – Riglyne

TEOLOGIESE BEGRONDING VIR DIE VERSORGING VAN PREDIKANTE

Die taakspan vir predikanteversorging het hulle opdrag soos volg geskryf:

 • om Bybels en teologies oor die amp en roeping van die predikant te besin;
 • om die verwagtinge van kerkrade en lidmate van die predikant se taak en roeping in die lig van die Skrif te beoordeel;
 • om kerkrade en lidmate te begelei om Bybels oor die taak en roeping van die predikant te dink en om saam met die predikant sy/haar bediening daarvolgens in te rig;
 • om predikante te help om selfversorgend wees.

 

DIE DOEL VAN PREDIKANTEVERSORGING

 • om die predikant sodanig te ondersteun dat hy/sy sy/haar roeping sal [her]ontdek;
 • om die predikante te help om vreugde te ervaar in die uitvoering van sy/haar ampspligte en –verantwoordelikhede;
 • om die predikant aan te moedig en te ondersteun in die vervulling van die amp;
 • om om te sien na die stoflike en geestelike versorging van die pastorie-gesin;
 • om ouderlinge te help met die uitvoering van hulle ampsopdrag om “om te sien na die leer en lewe van die bedienaar van die Woord”

 

PREDIKANTEVERSORGING VIND OP VERSKILLENDE VLAKKE PLAAS

 • Gemeente-vlak: ouderling of kommissie met opdrag predikanteversorging;
 • Rings-vlak: Ringskommissie bedieningsondersteuning;
 • Sinodale-vlak: Sinodale taakspan vir predikanteversorging (mentorskappe, begeleiding, ens.) en die A-Z Predikante Handleiding;
 • Algemene Sinodale-vlak: Bedieningsvreugde-model en Netlei: ’n Netwerk en buro vir die versorging van predikante (’n inisiatief van die sinode van Wes-Kaap, VGK en BUVTON)

 

BEPAALDE RIGLYNE AAN PREDIKANTEVERSORGERS OP GEMEENTEVLAK

1. Wat moet die predikantversorger doen?

 • Die aanmoediging en bemoediging van sy/haar predikant.
 • Luister en klankbord vir die predikant wees.
 • Erkenning gee, waardering uitspreek en empatie aan predikant toon.
 • Eerlike terugvoer van eredienste en prediking gee.
 • Predikant help realisties te evalueer/beoordeel wat in die gemeente “gebeur”.
 • Opbouende kritiek lewer.
 • Predikant help met sinvolle beplanning, bepaling van prioriteite en fokus-area’s vir sy/haar bediening.
 • Sy/haar predikant aanmoedig om te lees en om te bly studeer.
 • Predikante se frustrasies, probleme, behoeftes op ’n sensitiewe wyse aan die kerkraad oordra.
 • Vir sy/haar predikant Bybel te lees en te bid.
 • ’n Versorger dien as “back-up system” vir die predikant.

2. Wie moet predikanteversorger wees?

Die predikant-versorger moet:

 • iemand wees wat in ’n vertrouensverhouding met die predikant staan;
 • iemand wees wat sensitief is;
 • iemand wees wat bereid is om te luister;
 • iemand wees wat betroubaar is in die hantering van sensitiewe inligting;
 • iemand wees wat in staat is om empatie te kan betoon;
 • iemand wees wat as skakel tussen die predikant en die kerkraad en die gemeente kan optree;
 • iemand wees wat bereid moet wees om vir sy/haar taak toegerus te word;
 • Hy/sy is nie die predikant se terapeut nie;
 • Hy/sy moet nie die predikant in alles napraat nie;
 • Hy/sy moet nie net die predikant se belange dien nie, maar dié van die Koninkryk;
 • Hy/sy moet liefs nie lid van die diensverhoudingkommissie wees nie.