Escombe

Kontakbesonderhede:

Leraar: ds GS Botha

Admin beampte: Me M Scheepers

Kerkkantoor: tel: 0837833482,

E-pos: ngkerkescombe@gmail.com

Kantoorure: Ma, Wo, Vr:  09:00-13:00

Kerkgebou: Jubilee Singel 49, Escombe

Facebook: https://www.facebook.com/ngescombe/

Histories:

Escombe is op 27 September 1974 van Pinetown Gemeente afgestig met ‘n ledetal van 368. Die Gemeente het op 31 Januarie 1981 hul eie nuwe kerkkompleks ingewy. In hul feesbrosjure wat tydens die inwyding saamgestel is, staan die volgende:

“Gen 22:14 “Die Here sal Voorsien.” Met hierdie woorde op die kanselkleed betuig die Gemeente van Escombe nie alleen hulle geloof in die Here nie, maar dit spreek ook van diepe dankbaarheid sowel as ‘n onvoorwaardelike gehoorsaamheid aan God die Vader – soos Abraham gehoorsaam was.”

As eerste leraar van die nuwe gemeente word Ds CJ Jordaan van Pinetown beroep en word hy en sy gesin op 14 Desember 1974 in die gemeente verwelkom en bevestig.  Ds Jordaan het Desember 2010 geëmeriteer.  Hy was steeds betrokke by die Gemeente tot 2015 en is die predikant wat die langste in dieselfde Gemeente in KZN gedien het.

Ds CJ Jordaan is nie meer die leraar by die gemeente nie. In Julie 2016 is Ds GE van Schalkwyk bevestig in die gemeente. Ds Jordaan se liefdevolle werk is egter nog elke dag sigbaar in die gemeente.

Na ds Van Schalkwyk se vertrek uit die gemeente, was die leraarspos vir ‘n aantal maande vakant. Die pos is weer op 1 Oktober 2019 gevul deur ds GS Botha met die inwerking treding van ‘n kombinasie ooreenkoms met Westville Gemeente.