SSR (Sinodale span regte)

Die rol van die SSR

Die Sinodale Span vir Regte sien sigself as “in Christus saam oppad” en het die voorreg om verskeie funksies binne die kerkverband te vervul op ons gesamentlike geloofsreis.  Ons adviseer in verband met kerkregtelike sake, versorg en publiseer die KZN Bepalinge Lêer (hierna: Bepalinge), tree op as gevolmagtigde appèlkommissie van die sinodevergadering, hanteer personeelsake en streef om alle funksies binne ‘n pastorale en verhoudingsmatige raamwerk te vervul. Ons wil ook op ons beskeie wyse ons hoop in Christus in die kerk konkretiseer.

Die SSR bestaan uit die aktuarius en 4 kundige lede wat tydens die sinodevergadering uit afgevaardigdes verkies word.

Lede van die SSR 2024

Assessor: Ds. Pieter Swanepoel (Voorsitter)

Dr. Jacobus de Bruyn

Ds. Leon Forsman

Ds. Johan Orsmon

Prof. Barry Tolmay

Kontak gerus enige van hierdie persone in verband met kerkregtlike aangeleenthede.