SBS (Sinodale bedieningspan)

Die rol van die SBS

Die SBS koördineer al die bedieninge van die Sinode in KZN met die uitsluitlike doel om die Bybelse bedoeling van die volle Raad van God op ‘n praktiese manier te verwesenlik.
Alle werksaamhede hierbinne moet gerig wees op God se Koninkryk, God se sending na die wêreld (Misio Dei).

Spesifieke take:

  • Die SBS se hooffunksie is om gemeentes te bemagtig op die terrein van gemeentebediening en gemeenskapsbediening.
  • Die SBS vervul die funksie deur visionerend en strategies leiding te gee.
  • Die SBS lewer verslag aan die moderamen en aan die Sinodevergadering.
  • Die SBS beywer hom vir missionale transformasie.
  • Die SBS dien die gemeentes van die NG kerk in die Sinodale gebied van KZN.
  • Die SBS bestuur sy begroting in samewerking met die SOS.
  • Die SBS wys verteenwoordigers aan vir die Bybelgenootskap, onderskeie kommissies van die Algemene Sinode, KZN Outreach,  en enige ander instansie wat ‘n verteenwoordiger vra, mits die begroting daarvoor voorsiening maak.

Werksaamhede:

Die werksaamhede van die SBS is baie omvattend. ‘n Paar van die werksaamhede wat plaasvind d.m.v. werkswinkels, retreats, formele opleiding, verhoudingbou kampe, byeenkomste: Missionale gemeentes, Predikantebegeleiding, Geloofsreise, Mentorskap,  Lidmaattoerusting in verkondigingsvaardighede, omgeevaardighede – om bediening weer terug te gee aan lidmate, Fresh Expressions, #IMAGINE, roepingsvreugde, leraars bedieningsvreugde,  emeriti, JONK, eukumeniese verhoudinge, vennootskappe, Apostoliese bedieningsmodel,  KZN Outreach, Maatskaplike bedieninge, diens van barmhartigheid, kinderhuise, vroeë kinderontwikkeling, tehuise vir bejaardes, Vrouelessenaar  en nog meer.

Lede van SBS – 2024

Ds. Tertius Naude (Voorsitter)

Ds. Jan Viljoen (Onder Voositter)

Ds. Gerhard Botha (Skriba)

Oudl. Luan Martin

Ds. Lerisa Meyer