Uncategorised

HelpKZN Hulpfonds Ons land, en veral ons pragtige KZN is swaar getref deur die onlangse onluste. Die HelpKZN Hulpfonds is gestig deur die Sinode van KZN om hulp te verleen waar dit nodig is. Hier onder is ‘n skrywe wat die werkswyse van die fonds beskryf in Afrikaans sowel as Engels. Aansoekvorms vir hulpverlening kan […]

POPIA HANDLEIDING WET OP BESKERMING VAN PEROONLIKE INLIGTING Wet no. 4 van 2013 PROTECTION OF PERSONAL INFORMATION Act 4 of 2013 Riglyne aan Sinodale en gemeente kantore om te voldoen aan die vereistes van die Wet Saamgestel deur: Dr Andrew Kok Argivaris van die Ned Gerf Kerk Dr Dewyk Ungerer Aktuarius van die Algemene Sinode […]

Sonder vrees vir teenspraak is dit duidelik dat die Ned Geref Kerk hom opnuut in stormagtige vaarwaters bevind. Die ervaringe van die pas afgelope Algemene Sinode sny na twee kante, positief én negatief. Wat egter soos ‘n paal bo water staan, is dat eerlike selfondersoek, selfkritiek, selfverootmoediging, ‘n nuwe gerigtheid op God, ‘n nuwe toekeer […]

Beste Kollega Baie predikante beleef frustrasies met Binnelandse Sake ten opsigte van die registrasie van huwelike. Dr Gustav Claassen, Algemene Sekretaris van die NG Kerk, het die afgelope twee maande drie gesprekke met die adjunkminister, Fatima Chonan, en senior amptenare van die departement gevoer. Praktiese sake Die laaste gesprek het veral gegaan oor die frustrasies […]

Die volgende skrywe is van dr. Gustav Claassen, algemene sekretaris Nederduitse Gereformeerde Kerk, ontvang: Eerstens, daar is ʼn Gedragskode vir Godsdiens hierby aangeheg asook ʼn begeleidende brief van prof Pieter Coertze. KLIK HIER om die brief af te laai. Dit sal gaaf wees as jy en jou kerkraad die dokument kan deurlees en kommentaar kan lewer […]