Nuus

04Aug 2020

AAN: Predikante, kerkrade en lidmate in KZN: Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika het 2020 beplan om die groot jaar te wees waarin ons op groot skaal sou feesvier om die Bybelgenootskap se 200 jarige verjaardag te vier.  Ons moes heelwat van die reëlings staak en sommige verander, maar die mens is ʼn wonderlike aanpasbare wese en […]

01Jun 2020

Beste Kollegas Wat baie aspekte van die samelewing betref, staan alles stil; in ander opsigte gebeur daar weer ongelooflik baie. Predikante vertel dat hulle geweldig besig is tydens grendeltyd. Baie tyd word gebruik om net die nodige inligting te kry om so kreatief moontlik bedienings daarby aan te pas. Vanuit die kantoor van die Algemene […]

15May 2020

PASTORALE BRIEF Die Moderatuur van KZN wil elkeen wat hierdie skrywe lees groet in die naam van Jesus Christus. Mag Sy bewarende hand U beskerm! Ons weet dat die COVID-19 ‘n radikale verandering in elke mens se lewe, ook elke predikant, lidmaat, kerkraad en gemeente, oud en jonk, teweeggebring het.  Niemand kon dit voorsien nie, […]

14May 2020

Beste kollega My bede in hierdie stadium is dat dit met jou goed gaan ongeag al die uitdagings wat aandag en energie van jou vra. Jy as leraar en pastor, met ’n wye spektrum van verantwoordelikhede, moet op baie vrae antwoorde gee en aan baie behoeftes aandag skenk. Mag die woorde van Klaagliedere 3:21-23, wat […]

30Apr 2020

Beste Kollega Ons is almal so bietjie met ‘n blitsbal uitgevang met grendeltyd wat ons soos ‘n dief in die nag bekruip het. Ons ervaar elkeen ons eie emosies… Persoonlik was dit vir my goed om ‘n bietjie stadiger tyd te kon ingaan. Mens hardloop oor soveel jare te veel rond. Dit is eers as […]

13Nov 2019

Sonder vrees vir teenspraak is dit duidelik dat die Ned Geref Kerk hom opnuut in stormagtige vaarwaters bevind. Die ervaringe van die pas afgelope Algemene Sinode sny na twee kante, positief én negatief. Wat egter soos ‘n paal bo water staan, is dat eerlike selfondersoek, selfkritiek, selfverootmoediging, ‘n nuwe gerigtheid op God, ‘n nuwe toekeer […]

13May 2019

Beste Kollega Baie predikante beleef frustrasies met Binnelandse Sake ten opsigte van die registrasie van huwelike. Dr Gustav Claassen, Algemene Sekretaris van die NG Kerk, het die afgelope twee maande drie gesprekke met die adjunkminister, Fatima Chonan, en senior amptenare van die departement gevoer. Praktiese sake Die laaste gesprek het veral gegaan oor die frustrasies […]

26Jun 2018

Die volgende skrywe is van dr. Gustav Claassen, algemene sekretaris Nederduitse Gereformeerde Kerk, ontvang: Eerstens, daar is ʼn Gedragskode vir Godsdiens hierby aangeheg asook ʼn begeleidende brief van prof Pieter Coertze. KLIK HIER om die brief af te laai. Dit sal gaaf wees as jy en jou kerkraad die dokument kan deurlees en kommentaar kan lewer […]