Wat beteken dit om jou kruis op te neem en Jesus onvoorwaardelik te volg? Hierdie is 'n vraag wat weereens gevra is nadat die skoknuus die wêreld getref het nadat 17 sendelinge in die geweldgeteisterde Haïti deur 'n groep van kriminele bendes ontvoer is. Die sendelinge was deeglik bewus van die gevaar maar ten spyte daarvan het hulle steeds júís in Haiti gaan sendingwerk doen!

Sedert 2020 het daar reeds sowat1700 Christen-sendelinge in Haïti gewerk. Dit is 'n gewilde sendingbestemming vir sendelinge uit die VSA vanweë sy nabyheid en groot nood. Om 'n sendeling in Haïti te wees hou egter dieselfde risiko's in as ander "hoë-risiko" nasies. Kerkleiers en buitelandse sendelinge word toenemend in Haïti deur kriminele bendes geteiken, maar organisasies soos Christian Aid Ministries gaan voort om daar te gaan dien. ‘nWoordvoerder van CAMvertel hoekom hulle 'n groep juis na Haïti gestuur het, wel wetende van die risiko wat hulle in die gesig staar: "Jy mag dalk wonder hoekom ons werkers gekies het om in 'n moeilike en gevaarlike konteks te leef, ten spyte van die oënskynlike risiko's. Voordat hulle na Haïti vertrek het, het ons werkers wat nou gyselaar gehou word, ’n begeerte uitgespreek om God getrou in Haïti te dien.” Christene wat vir die sending geroep word, moet 'n goeie begrip hê van wat dit beteken om "jou kruis op te neem en jouself te verloën" (Markus 8:34-36).

Lees die volledige berig van InKonteks deur op die prent te klik.

Bepalinge Lêer

Die nuutste Bepalinge Lêer van KZN Sinode is nou beskikbaar. Hierdie dokument bevat al die aanvullende bepalinge by die Kerkorde, reglemente, sinodale roeping, bedieningspanne en werksaamhede, riglyne, vorms en sinodale besluite soos vasgestel deur die Sinodevergadering gehou in 2021 van die NG Kerk in KZN. Dit word kortweg genoem: Bepalinge Lêer.

Hierdie dokument is beskikbaar op die KZN Sinode se webblad by “Inligting & Dokumente”

Die webadres is: kzn.ngkerk.net

 

 

SINODENUUS

So glo, leer en getuig ons...

Die dagbestuur van die Algemene Sinode Moderamen het bewus geword van die onsekerheid ten opsigte van die oortuigings, standpunte en werkswyse van die NG Kerk. Die dagbestuur het vervolgens besluit om ‘n reeks video’s met die titel: So glo, leer en getuig ons… Die NG Kerk se oortuigings, praktyke en prosedures beskikbaar te stel. Lede van die moderamen en taakspanne, asook dosente van die NG Kerk aan die ekumeniese fakulteite gesels saam oor die verskillende kwessies. Die dagbestuur vertrou dat die video’s benut sal word deur leraars en kerkrade om die NG Kerk se standpunte te belig, te bespreek en perspektief te bied waar dit nodig is.

In die eerste video van die reeks gesels Heerden van Niekerk met Nelis Janse van Rensburg oor die identiteit van die NG Kerk.

Al die video’s sal beskikbaar wees soos wat dit vrygestel word by bit.ly/3m3ZiTI

Bybelgenootskap stel nuwe reeks Bybellees-apps bekend

Die digitale omgewing van vandag maak dit 'n ideale medium om nie net die lees van die Bybel nie, maar ook groter Bybelbetrokkenheid te bevorder. Daar is toenemend meer mense wat verkies om die Bybel op hul foon, tablet of rekenaar te lees.

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika het onlangs 13 Bybellees-apps bekendgestel wat mense toelaat om die Bybel in al 11 amptelike tale van ons land te lees. Die apps bevat onderskeidelik een of meer volledige Bybelvertalings in ’n betrokke taal en kan gratis van Google Play afgelaai word (die appssal later ook op iOS en Huawei App Gallery beskikbaar wees). Hierdie Bybellees-apps maak dit moontlik om die volledige Bybelteks op jou selfoon te lees sonder ’n dataverbinding. Verder kan verskillende vertalings met mekaar vergelyk word, die lees-ervaring kan volgens behoeftes aangepas word en Bybelverse kan ook met ander gedeel word.

Hierdie apps is ’n uitbreiding op die Bybelgenootskap se digitale aanbieding wat reeds die BibleSA Bybelstudie-platform insluit. BibleSA is ’n omvattende aanlyn platform wat tans 38 Bybelvertalings bevat, met Bybels in elkeen van die amptelike Suid-Afrikaanse tale. Behalwe vir die gemak om al die Bybeltekste op een plek te hê, bied die platform ook hulpmiddels soos preeksketse en ’n kerklike leesrooster vir kerke, Bybelleesplanne en heelwat meer.

Volgens ds Dirk Gevers, Uitvoerende Hoof van die Bybelgenootskap, is dit die Bybelgenootskap se missie om te verseker dat die Bybel in geskikte en toeganklike formate beskikbaar is.

"Die Bybelgenootskap het reeds 'n tyd gelede die besluit geneem dat ons die Bybel vrylik aanlyn beskikbaar sal stel in lyn met ons missie. Net soos dit vir ons belangrik is om die Bybel beskikbaar te maak aan lesers wat die gedrukte Bybel verkies, is dit ook belangrik om die Bybel beskikbaar te stel aan diegene wat toenemend hul leesstof in elektroniese formaat verkies," het ds Gevers gesê.

Om Bybellees-apps af te laai, besoek:

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Bible+Society+of+South+Africa

Besoek BibleSA by https://biblesa.co.za/af

Vir verdere navrae:

Hoof: Kommunikasie en Bemarking

Dr Francois Sieberhagen

sieberhagen@biblesoicety.co.za

021 910 8705

083 389 0708

Liewe LiG-ondersteuner,

Hou jy daarvan om meer te kry as waarop jy gereken het? Nou ja, by LiGter kry jy baie meer! ‘n Gratis aanlyn program propvol inspirasie, én die kans om fantastiese pryse te wen!

Daar is 10 gelukkige trekking-geskenkpakke ter waarde van R10 000 elk te wen! Koop ten minste een kaartjie van R100 om in aanmerking te kom. Hoe meer kaartjies jy koop, hoe groter is jou kans om te wen.

Die wenners word op Donderdag, 4 November om 18:30 tydens die LiGter trekkingsprogram aangekondig.

Van die opbrengs van die trekkingskaartjies gaan aan die

LiG vir Lisa-projek.

Dít is wat jy alles kan wen: 

Dit was 'n stil jaar sover in die Argief en daarom stuur ek maar weer vir julle die herinnering  van wat en wanneer dokumente na die argief gestuur moet word.  Ek is seker daar is 'n paar kluise wat redelik vol is en julle kan doen met so bietjie ekstra spasie.  So dalk is dit 'n goeie tyd om so bietjie die kluis te verlos van stukke wat liewer in die argief bewaar kan word. Al die riglyne is hieronder maar as julle enigsins twyfel kontak my gerus.

Lees die volledige kommunikasie HIER

Vakature:

Medeleraar

(Vaste aanstelling)

Sluitingsdatum:

12 November 2021

Gemeenteprofiel:

Die NG Gemeente Onrusrivier is tans 20 jaar oud en geleë naby Hermanus in die skilderagtige Overberg. Ons het tans ongeveer 2500 lidmate waarvan meer as die helfte bo die ouderdom van 60 jaar is. Ons is geseënd met gesonde groei en ‘n aktiewe Jeugbediening van amper 300 dooplidmate.

Die gemeente se visie ”Ons almal saam in diens van Jesus Christus – oral, altyd en in alles, sodat: Verlore mense gered kan word, gebroke mense heel kan word en kinders van God gehoorsame dissipels van Jesus kan wees" word met oortuiging en entoesiasme uitgeleef.

Tans bedien drie voltydse leraars die gemeente, waarvan een fokus op Jeugbediening. Die gemeente beskik ook oor die dienste van 'n voltydse maatskaplike werker. Daar is ook verskeie aftree-oorde in die omgewing waar lidmate bedien word. Die gemeente is diep bewus van haar roeping na die breër gemeenskap.

Leraarsprofiel:

Die ideale kandidaat moet ‘n geordende NG Kerk leraar wees, verkieslik tussen die ouderdom van 40-50 jaar wees en oor minstens 10 jaar bedieningservaring beskik. Hy/sy moet beskik oor natuurlike leierseienskappe en bewese bestuursvaardighede ten einde die dienaarspan te versterk en voortgesette groei in die gemeente te fasiliteer. Die suksesvolle kandidaat se fokusarea in die gemeente sal volwasse gesinne wees.

Ander vereistes:

Rekenaarvaardigheid en die gebruik van tegnologie in die bediening; meertaligheid; uitsonderlike aanbiedingsvaardighede; passievol teenoor medemense in nood. Ondervinding in musiekbediening sal tot voordeel wees.

Die kerk van Christus leef in uitdagende tye, daarom benodig ons 'n leraar wat nuut kan dink oor ons roeping as kerk in ’n moderne tyd en in veranderende gemeenskappe.

Vergoeding:

n Toepaslike vergoedingspakket volgens Sinodale riglyne word aangebied.

Diensaanvaarding:

1 Januarie 2022 of so spoedig moontlik daarna.

n Volledige CV met drie referente kan elektronies gestuur word aan: voorsitter@ngkonrusrivier.co.za

Navrae:

Telefoniese navrae kan gerig word aan die voorsitter van die Kerkraad, Mnr. Piet Vorster (081 399 0557) of Dr. Wilhelm Burger (leraar) by 083 448 1651.

Die Kerkraad van die NG Gemeente Onrusrivier behou die reg voor om geen aanstelling te maak nie.

Alle aansoekers sal skriftelik verwittig word van die uitslag van hierdie proses.

VAKATURE:

VASTETERMYNPOS VIR GEMEENTELERAAR

AANSTELLINGSDATUM: 1 JUNIE 2022

Gemeenteprofiel:

Ons is ’n plattelandse gemeente geleë in die pragtige Weskus dorp Langebaan.

Die gemeenskap het die afgelope paar jaar uitgebrei en ontwikkel van ʼn tradisionele vakansiedorp tot ʼn dorp waar inwoners hulself op ʼn meer permanente basis kom vestig.

Die gemeente bestaan uit ongeveer 1600 belydende (grootliks afgetrede persone) en 318 dooplidmate.

ʼn Aftreeoord is geleë binne die grense van die gemeente, so ook etlike goeie skole, winkelsentrums, sport- en mediese fasiliteite.

Leraarsprofiel:

Gelegitimeerdes van die NG Kerk, verkieslik tussen die ouderdom 30 tot 45 jaar, wat ampspligte sal nakom soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde as riglyn, word genooi om aansoek te doen vir die vakante leraarspos by NG Kerk Langebaan.

Hierdie persoon is iemand wat:

Lief is vir die Here en sy/haar verhouding met Hom uitleef in noue kontak met mense.

Visionêr en strategies kan dink om die gemeente te lei in haar geestelike groei.

Gerig is op jongmense, gesinne sowel as bejaardes en opgewonde is om persoonlike kontak met mense te maak. Verhoudingsbou is vir die gemeente belangrik.

Beskik oor die digitaal/tegnologiese- en ander vermoëns om met alle generasies te kan kommunikeer en hulle op ʼn geestelike vlak te bedien.

Gemaklik die gebruik van multimedia benut om die prediking en ander gemeente-aktiwiteite te ondersteun.

Die dringendheid verstaan om vrywilligers te bemagtig en toe te rus vir hulle diens vir die opbou van die liggaam van Christus sodat die gemeente as getuies van Jesus deur woorde en dade betrokke kan wees in Langebaan se gemeenskap, asook buite haar grense.

Beskik oor sterk leierseienskappe wat hom/haar in staat stel om leiding te neem in gemeenteaktiwiteite, maar ook gemaklik in spanverband kan saamwerk.

Ekumeniese eenheidsprosesse plaaslik, in rings- asook sinodale verband met verantwoordelike entoesiasme bevorder.

Die noodsaak van eie geestelik, emosionele en fisiese gesondheid besef en deurlopend ontwikkel.

Haar/sy leierskapsrol wyer in die gemeenskap kan verwoord.

Vergoeding:
Die totale koste van indiensneming (TKVI) insluitend behuising, is onderhandelbaar met die kerkraad volgens sinodale riglyne.

Aansoekprosedure:

Belangstellendes word versoek om die volgende voor of op Vrydag 10 Desember 2021 per e-pos aan die komiteelid van die pre-advieskomitee, mev. Anneke van Schalkwyk, te stuur. Die e-pos adres is: preadvies.ngklbn@gmail.com

n Volledige CV, van maksimum 4 bladsye.

ʼn Kort PechaKucha (20x20) aanbieding wat die punte onder die leraarsprofiel hanteer.

Die name van drie persone as referente, wat maklik gekontak kan word.

Aansoeke word soos volg hanteer:

Die pre-advieskomitee van die kerkraad behou die reg voor om self ook inligting aangaande die aansoeker in te win.

Kandidate wat oorweeg word, moet beskikbaar wees vir ‘n onderhoud en ‘n moontlike preekgeleentheid.

Die kortlyskandidate sal ook versoek word om ʼn persoonlikheidsvraelys asook ʼn spiritualiteitsprofiel te voltooi.

SLUITINGSDATUM: 10 Desember 2021.

Diensaanvaarding: 1 Junie 2022

Telefoniese navrae:

Anneke van Schalkwyk (Pre-Advies komiteelid) 082 805 0905

Johan de Beer (Pre-Advies Voorsitter) 082 453 5807

*Die Kerkraad behou die reg voor om nie noodwendig ’n aanstelling uit die beskikbare aansoekers te maak nie.

*Deur die indiening van hul CV’s gee kandidate toestemming dat die inligting soos vervat in hul CV onderworpe aan die terme en bepalings van die POPI-wetgewing (Protection of Personal Information Act) deur Langebaan-gemeente vir die keuringsproses gebruik kan word.

 

NG GEMEENTE VILLIERIA

Vakature: Voltydse Medeleraar

Die NG Gemeente Villieria nooi gelegitimeerdes van die NG Kerk uit om aansoek te doen vir ‘n voltydse medeleraarspos.

Gemeenteprofiel:
Ons is ‘n voorstedelike gemeente in die Moot van Pretoria. Die gemeente se missie is “’n Hand van Liefde en Hoop”. Ons streef daarna om die volgende waardes uit te leef: Verskeidenheid, Liefde, Omgee, Eenvoud en Diensbaarheid. Webblad adres is www.ngv.co.za

Leraarsprofiel:

Daar sal van die geskikte kandidaat verwag word om verantwoordelikheid te aanvaar vir al die fasette van gemeentewerk soos vervat in Artikel 9 van die Kerkorde.

Die primêre fokus van hierdie pos is jeugbediening. Die suksesvolle kandidaat het ‘n sigbare liefde vir kinders, jongmense en hul gesinne.

Jy is jonk van gees, energiek en gemotiveerd, en kan onafhanklik werk.

Die leraars werk vanuit kantore op die kerkterrein.

Vergoeding:
Volgens die Sinodale riglyne vir vergoeding van predikante met skaal 3 as plafon.

Aansoeke:
Aansoeke geskied deur middel van ‘n CV. Kandidate moet beskikbaar wees vir onderhoude in November 2021. Die kandidaat moet ook bereid wees om psigometriese en gawetoetse te ondergaan. Diensaanvaarding geskied so vroeg as moontlik in 2022. Stuur jou CV na ngvillieria@gmail.com

Kontakpersone:
Derick du Toit (082 958 0473) & Rehan Rheeder (083 288 7756)

NG Gemeente Villieria behou die reg voor om geen aanstelling te maak nie.

NG KERK VREDENDAL

Vakature: Voltydse predikant

Ons nooi hiermee graag belangstellendes wat hulleself daadwerklik kan uitleef in ons gemeente se getuigskrif, om aansoek te doen vir die vakante permanente pos van voltydse leraar by NG Kerk Vredendal.

Kontak gerus ons Skriba, Dolly van Niekerk, by: ngvredendal2@gmail.com vir aansoek-inligting.

Aansoek sluit op Vrydag 19 November 2021 om 13h00.
Diensaanvaarding vanaf 1 Maart 2022.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

NG Kerk Vredendal Getuigskrif

Vredendal gemeente is geseënd om deel van God se Koninkryk te wees langs die oewers van die Olifantsrivier op die rand van Namakwaland. Ons word jaarliks verstom met die blommeprag uit die hand van die Here. In ons pragtige dorp met sy goeie infrastruktuur, bied ons gemeente ‘n geestelike tuiste vir ongeveer 1 200 belydende- en 350 dooplidmate. 2 Voltydse leraars, waarvan 1 onlangs emeriteer het, staan in diens van die gemeente.

Ons dank die Here vir ’n dorp met goeie skole, verskeie mediese praktisyns, ʼn staatshospitaal met ʼn privaat vleuel, florerende besighede en ‘n diverse boerdery gemeenskap, wat in meer as net ons basiese behoeftes voorsien.

Ons is ʼn diverse Afrikaanse gemeente wat ons bes probeer om lidmate oor die breër ouderdomsspektrum te bedien. Ons streef daarna om vir kleuters, tieners, jongmense, gesinne, werkendes in ʼn wye verskeidenheid van beroepe, afgetredenes, bejaardes en selfs verswakte bejaardes, ʼn geestelike tuiste te wees waarin elkeen op sy of haar unieke manier geestelik kan groei tot geloofsvolwassenheid. Soos ons embleem ook aandui, glo ons dat ons elkeen geënt is in Jesus as die Ware Wingerdstok. Ons word verder deur God gesnoei om beter vrug te dra en deur ons diensbaarheid word ons geoes sodat ons gemeenskap en die wêreld ons kan proe in die verskil wat ons maak.

Die eredienste is vir ons ʼn hoogtepunt en die sentrale gebeurtenis in ons aanbidding van die Here. Deur middel van verskeie hulpmiddels en elektronika poog ons om lidmate in te nooi in die teenwoordigheid van die Here. Daarom is die tweede alternatiewe erediens wat meer spesifiek gerig is op die jeug vir ons kosbaar. Deur middel van Skrifgetroue woordverkondiging en kreatiewe lofprysing fasiliteer ons ʼn ontmoeting met die Lewende Here en mekaar.

Dit is vir ons belangrik dat daar naas die eredienste ruimtes sal wees vir geloofsgroei en ons besef dat ons nog baie meer kan doen om deur middel van ander byeenkomste, Bybelstudies en kleingroepe geleenthede te skep waar lidmate saam kan groei. Hoewel Covid-19 ons kom beroof het van geleenthede soos ons jaarlikse gemeentekamp, is ons vol vertroue dat ons in die na-covid-tyd hierdie geleenthede sal kan hervat.

Die goeie funksionering van ons gemeente is vir ons belangrik. Ons glo in die toerusting van lidmate en leiers en dink ook gedurig na oor hoe ons meer vaartbelyn kan funksioneer in samewerking met ander gemeentes en organisasies in die uitleef van ons roeping.

Hoewel ons glo dat ons gemeente alreeds ʼn verskil maak hier waar die Here ons geplaas het, weet ons dat daar baie terreine is waarin ons kan groei in die uitleef van ons roeping binne die gemeenskap en wêreld. Alhoewel ons soms oorweldig voel deur die fisiese, materiële en geestelike nood van ons medemens, wil ons graag op hierdie terreine ʼn groter impak maak en meer standhoudend wees.

Ons glo dat ons leraars ʼn belangrike rol speel in die begeleiding van ons gemeente. Daarom is dit vir ons belangrik dat hulle, soos in die verlede, as ʼn span, uitstekend kan saamwerk terwyl hulle elkeen ook sy of haar unieke menswees uitleef. Ons glo dat iemand met ongeveer drie of meer jare ondervinding die unieke behoeftes van ʼn bediening aan jongmense goed sal kan verstaan en binne die huidige leraarspan die behoefte hieraan sal kan aanspreek. Gewortel in ons plattelandse karakter, wil ons graag hê dat ons leraars toeganklik sal wees vir almal en gemaklik in hulself, sowel as ‘n fyn aanvoeling sal hê vir die unieke uitdagings van ‘n oorwegend landbougedrewe gemeenskap. Die vaardigheid om ʼn musiekinstrument te bespeel sal ʼn groot bydrae kan lewer in ons aanbidding en lofprysing.

Mag ons hemelse Vader die leraar wie Hy gekies het na ons toe lei.

VAN KRIP TOT KRUIS

Die siklus van Paasfees (Lydenstyd, Kruisiging, Opstanding en Hemelvaart) en Kersfees (Advent, Kersdag en Epifanie) vorm die twee grootste godsdienstige feesdae in die kerk. Die boodskappe in hierdie bundel is saamgestel met die oog op hierdie twee geleenthede.

Die bundel bestaan uit 30 boodskappe wat goed uitgelê en maklik verstaanbaar is. Die inhoud kan gerieflik vir die voorbereiding van preke, óf vir persoonlike verryking gebruik word.

 

 

Van die temas sluit in:

God het ’n “lang neus”.

Daar is lig in jou duisternis.

Jou koning kom na jou toe.

Natanael onder die vyeboom.

Die koning van die bome.

Malgus se oor wat afgekap is.

Wat doen jy met jou bondel hout?

Aan die regterhand van die Vader.

Die opwekking van Tabita.

Die merk van die dier en 666.

Elke boodskap getuig van goeie eksegese, hermeneutiese begrip en homiletiese toepassing.

Formaat: Sagteband.
Bladsye: 148 bladsye.
Prys: R140.00 (plus koerierskoste; sal kwoteer).
Bestellings en Navrae: Selfoon: 072 633 3367, of e-pos: nvtonder@vodamail.co.za

VRYGESPREEK:
DAGSTUKKIES MET 'n VERSKIL

VRYGESPREEK is 'n bundel met 32 daaglikse oordenkings wat op Paulus se brief aan die Romeine gebaseer is. In teenstelling met vele dagstukkie bundels wat vandag in Afrikaans op die mark beskikbaar is, is VRYGESPREEK 'n poging om oordenkings met meer substansie te verskaf deur die Skrif vers vir vers te bestudeer. Maar benewens agtergrond inligting en konteks, word die Skrif ook toegepas en word gepoog om 'n boodskap in elke dag se gedeelte te vind. Die doel is om nie slegs inligting deur te gee nie, maar ook geestelike voedsel te verskaf wat die leser op sy of haar wandel met die Here kan gebruik. Die verwagting is dat dit die leser sal aanspoor om die Skrif meer in geheel te bestudeer ten einde geestelike groei aan te wakker.

Die boek is in maklik leesbare taal geskryf en is geskik vir gebruik tydens persoonlike stiltetye of Bybelstudiegroepe.

Skrywer: Eugene Pienaar

Formaat: Sagteband

Bladsye: 152 bladsye

Prys: R130 (plus versendingskoste indien van toepassing)

Bestellings: Stuur Whatsapp boodskap na 082 552 3582

of 'n e-pos na: solidfood0021@gmail.com

Neem asseblief kennis dat die werkswinkel vir Opleiding van Begeleiers van Bedieningsdiagnose in gemeentes wat geskeduleer is vir 11 en 12 November 2021 skuif na 24 en 25 Februarie 2022.

'n Uitnodiging met die nuwe datum sal in Januarie uitgestuur word.

Excelsus-groete

Rika

Tong in die Kies oor die Verkiesing.

Die Mannetjie in die Boom

Lukas 19:1-10

VIDEOOUDIO

Hy is ‘n eensame mens, Saggeus, verstote deur die samelewing. Almal probeer hom vermy maar ‘n ontmoeting met hom is onvermydelik want die een of ander tyd móét almal hom sien om tolgeld te betaal! Ja, hy het baie hard gewerk om te kom waar hy is. Sedert hy die dag die kontrak gekry het by die Romeine om tolgeld in te vorder, het hy homself opgewerk tot die onbenydenswaardige pos van Hooftollenaar. Ongelukkig het daar saam met die werk ‘n reuse prys gekom: almal wat hy sy vriende kon noem het een-vir-een hulle rug op hom gedraai. Dit het hom aangespoor om net harder en harder te werk.

Vandag is Saggeus ‘n gemaakte man met alles wat jy kan begeer - alles buiten behoorlike vriende. O ja, daar is die ander tollenaars en Romeinse amptenare, maar ‘n mens kan hulle skaars vriende noem! ‘n Gure spul!

Maar daar is die afgelope ruk iets wat aan Saggeus knaag. Sedert daardie Johannes-profeet die wêreld aan die brand gepreek het, sit hy nou al met hierdie gevoel van onvergenoegsaamheid – daardie lastige stemmetjie in hom wat bly sê dat daar iets baie groter in die lewe is as hierdie vals bestaan wat hy voer. Stadigaan het daar ‘n gedagte by hom begin posvat dat daar iewers baie groot fout is in sy lewe, en dat hy vinnig op pad is na die ewige verdoemenis! Ja, en nou kan hy nie eers meer met Johannes daaroor gesels nie, want Herodus het mos die man se kop gaan staan en afkap! Simpele vent! Wonder wat hom besiel het!

Maar alles is nie verlore nie - daar is nog die opwindende Profeet, Jesus! Saggeus het baie van hierdie Man gehoor, en hy brand om hom te sien. Hy het juis verneem so al met die druiwerankie langs dat hierdie Jesus op pad is na Jerigo. Dalk is daar nou ‘n geleentheid om Hom te kan sien.

Daar heers gróót opgewondenheid in Jerigo. Jesus, die Groot Profeet van God is op pad. Al wat leef en beef stroom na die stad om Hom te siene te kry. Die nuus van die blinde wat so pas hier buite die stadspoorte genees is, laat dit gons deur die hele stad. Dit bereik ook Saggeus se ore en hy is opgewonde. “Vandag is die dag wat ek dalk ook met daardie Jesus sal kan praat!”

Hy waggel-waggel op sy kort beentjies agter die skare aan deur die stowwerige strate van Jerigo. Maar dan sak sy hart in sy skoene as hy die duisende mense sien wat om Jesus saamdrom. Met sy kort gestalte kan hy nie eers sien waar Jesus Hom bevind in die skare nie! Hy probeer deurdruk tussen die mense in, maar hulle stamp hom vererg weg. Wat het hierdie verraaaier verloor tussen hulle!?

Maar Saggeus gee nie moed op nie. ‘n Ent vorentoe staan daar ‘n reuse ou vyeboom langs die straat. Saggeus hardloop ‘n wye draai om die skare en al hygende en blasende klouter die koddige ou mannetjie in die vyeboom in. Hy glimlag baie in sy skik want hiervandaan kry hy ‘n prima-uitsig op die stoet wat verbykom. Hoekom het niemand anders daaraan gedink nie? Natuurlik doen dit niks vir sy waardigheid om te staan en boomklim op sy ouderdom nie! Maar wat-wo!

Stadig beweeg die massas onder hom verby. En dan mis sy hart ‘n slag: Jesus! Dis Hy! En Hy kom staan hier reg onder sýboom! Saggeus wil met Hom praat, maar skielik is daar nie woorde nie. Sy keel is droog en sy hart klop só woes dat hy nie ‘n woord uitkry nie! Dan gebeur die wonder as Jesus opkyk na hom: “Saggeus, kom gou af! Ek wil by jou tuisgaan vannag.”

Saggeus kan sy ore nie glo nie! Jesus het met hóm, ellendige ou Saggeus gepraat! En Hy wil by hom kom oorslaap! Dis mos onmoontlik! Is dit nie dalk maar net ‘n droom nie?

Daar gaan ‘n gebrom op uit die skare. Almal ken tog vir Saggeus, die afperser, die verraaier! Hoe kan Jesus Homself so verneder, so besoedel deur by hierdie ellendeling te wil tuisgaan? Selfs Jesus se dissipels kyk Hom snaaks aan. “Meester, hierdie is ‘n sondige man, ons kan mos nie by hom gaan bly nie?”

In Saggeus se luukse huis is alles in rep en roer. Alles moet nét reg wees want Jesus kom! Saggeus het klaar ‘n besluit geneem - hierdie waansinnige glanslewe van hom is nou iets van die verlede. Vandag is die keerpunt in sy lewe, want hy gaan sy rug draai op die gierigheid wat hom tot hier gedryf het. Hy gaan regmaak waar hy verbrou het, en helfte van sy besittings afstaan aan die arme mense wat hy deur die jare so gemelk het vir hulle swaarverdiende ou geldjies. Met trane in sy oë vertel hy later die aand vir Jesus dat hy al baie mense afgepers en verneuk het. Maar hy gaan dit alles regmaak! Hy gaan daardie geld vierdubbel vir sy slagoffers teruggee. Opregte berou, is wat Jesus in die hart van hierdie gebroke man sien. “Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom.” Jesus se woorde is soos heerlike salf op die rou wonde van Saggeus, die man wat sy hart vir Jesus oopgemaak het.

As jy moontlik vandag in ‘n vyeboom sit, dalk uiters onwaardig, kan jy verséker wees dat Jesus reeds daar is! Hy wag alreeds lankal geduldig vir jou. As jy wil luister sal jy hoor dat Hy liefderyk vir jou sê: “My kind, klim af, Ek wil vandag deel van jou lewe wees. Ek wil saam met jou feesvier!” Sal jy nie maar gehoor gee nie? Sal jy nie ook maar soos Saggeus jou hart vir Hom oopmaak nie?

Louis Nel

Uit: Ons Dag se Brood