Die afgelope week was vir baie van ons nie ‘n maklike een nie. Nogtans het dit vir elkeen van ons gesorg vir groot bevrediging. Vir my persoonlik was hierdie Sinodesitting iets totaal nuut, want in plaas van om rustig te kon terugsit en die werksaamhede te geniet, moes ek rondskarrel met foto’s, video’s en berigte skryf. Nogtans het ek dit terdeë geniet. En toe word ek boonop nog met ‘n pragtige bos blomme en sjokolade beloon!

Ek wil weereens groot asseblief vra, dat gemeentes vir my nuusbrokkies sal stuur van gebeure in julle gemeentes. Ek het net weereens besef by die Sinode hoe nodig ons mekaar het. Nuusbrokkies uit ander gemeentes bind ons aanmekaar.

Dit was ‘n baie ongewone Sinodesitting. Alles was anders as enige vorige Sinodesitting wat ek al bygewoon het. Dr Koos Vorster, een van die veterane op die Sinode, vertel my dat sy eerste Sinodesitting in 1969 ‘n volle twee weke geduur het. Dit was onderbreek deur ‘n naweek waar die dominees eers moes gaan preek, en toe is almal weer terug vir die tweede week.

Hierdie Sinode is as gevolg van die Kovid-pandemie eers verkort na 3 dae, en daarna weer verder verkort na 2 dae. Dus moes baie van die dinge wat normaalweg baie tyd in beslag sou neem, totaal weggelaat word. Die moderatuur moes besluit wat die heel belangrikste was, en slegs dit behou.

Die leierspan wat gekies is om die Sinode vir die volgende vier jaar te lei, is Dr Heinrich Theunissen van Bergsig Gemeente as Moderator. Prof Barry Tolmay van Krantzkloof Gemeente is die nuwe Assessor. Ds Pieter Swanepoel van Greytown Gemeente is die Aktuaris en Ds Nola Malan van Durban-Oos Gemeente is die Skriba vir die volgende termyn.

n Situasie wat ook die Sinode totaal vreemd gemaak het, is die feit dat sosiale afstand deurentyd gehandhaaf moes word, en afgevaardigdes nie naby mekaar kon sit nie. Boonop was maskers die norm, en al die groepfoto’s moes ook geneem word met maskers aan, soos die een hier bo van die moderatuur.

Die verslag van die SVL (Sinodale Visionêre Leierspan) is toegelig met ‘n video, asook dié van die SBS (Sinodale Bedieningspan). Kyk gerus na die twee video’s by: SVL en SBS.

Na afloop van die SBS verslag oorhandig Prof Tolmay ‘n boek oor Dingaanstat aan die Moderator van die VGK, Ds Jacob Majola, wat dan ook ‘n groeteboodskap van die VGK aan die Sinode lewer.

Prof Barry Tolmay oorhandig ‘n eksemplaar van die spogboek oor Dingaanstat aan Ds Jacob Majola, Moderator van die VGK.

Die een tema wat regdeur die Sinode geloop het, is die gesprek oor Selfdegeslag Verbintenisse, briljant gefassiliteer deur Dr Anton Fick. Aan die einde van die dag moes die Sinode ‘n besluit neem oor ons gesprekke oor hierdie onderwerp.

Die een groot gedagte wat uitgekom het, is nie of sulke verhoudinge reg of verkeerd is nie, maar eerder om vir mekaar ruimte te gee. Dit gaan in die eerste plek oor liefde vir mekaar, maar ook oor aanvaarding van mekaar se sieninge. Ons moet duidelik onderskei tussen simptome en siektes. En dit is van uiterste belang dat ons gedurig moet probeer om mekaar in liefde vas te hou.

Ons is saam op ‘n reis waar ons soek na die wil van God. Die pleidooi is dat ons eerstens na God sal luister, maar ook na mekaar sal luister.

Dit het ook baie duidelik uitgekom dat dit nie gaan oor Skrifgesag nie, want daaroor is daar eenstemmigheid. Dit gaan eerder oor hermeneutiek, Skrifhantering, want ons verstaan van die Bybel verskil baie van mekaar. Dit is dus baie belangrik dat ons mekaar moet ruimte gee en mekaar se sieninge respekteer en aanvaar.

Teen die einde moes ons ‘n besluit neem. Die gevoel van die vergadering was dat die gesprek egter nog geensins verby is nie en dat dit dus onmoontlik is om ‘n besliste besluit vir of teen te maak. Die Sinode van KZN besluit dus dat die gesprek voortgaan, nie alleen op Sinodale vlak nie, maar op Rings- en Gemeentevlak.

Wanneer die vergadering ten einde loop, moes daar net groot dankie gesê word aan elkeen wat baie hard gewerk het om hierdie vergadering so glad te laat verloop sonder enige haakplekke, en dit die groot sukses te maak wat dit is.

Enkele van die persone wat agter die skerms rondgehardloop het, het blomme gekry. Eintlik het baie meer persone blomme verdien!

n Reuse dankie aan elkeen!

Ten slotte: Dr Koos Vorster vertel: “Ek was lid van die 1969 Natalse Sinode. Ons het nie die hele tyd togas gedra nie. Wanneer dit warm was in die Gedenk Kerk het die ou dominees die kerkorde suspendeer en toe kon ons togas uittrek om more weer aan te trek. Dit het later so warm geword dat die ruite van die gebou vervang is.”

Volgens my beskeie mening was die KZN Sinodesitting van 2021 ‘n groot sukses. Boonop kon ons dit gemaklik bywoon, nie geklee in swart pakke en togas soos in 1969 nie.

Vroue in die Amp

Iets wat ek dadelik opgemerk het op die 2021 Sinodesitting van KZN, is die groot aantal vrouepredikante. Een is selfs gekies as deel van die Moderatuur! Nogal een van ons nuwe jong dominees, Ds Nola Malan. En nee, sy is nie die eerste een wat die pos beklee as Skriba nie, haar voorganger, Ds Marlize Malherbe het daardie pos met groot waardigheid beklee die afgelope 5 jaar.

Maar dit was nie ‘n maklike pad vir die vrou om tot hier te vorder nie. Daar was oor die jare baie teenkanting. Dit was eers op 20 Maart 1994 wat die eerste vroue-predikant in die NG Kerk, Dr Gretha Heymans bevestig is, nadat die Algemene Sinode die vrou in Oktober 1990 tot die amp van predikant toegelaat het. Vir Gretha was dit ‘n bitter worsteling van baie jare! Sy het alreeds in 1980 ingeskryf vir haar graad in BA Admissie. Een van haar medestudente het ‘n snedige opmerking gemaak teenoor haar: “Wat soek jy hier?” Toe sy besluit het om vir predikant te studeer, het ‘n leraar per geleentheid vir haar gesê: “Vergeet daarvan, jy sal nooit ‘n predikant kan wees nie, omdat jy ‘n vrou is.”

Tydens haar studiejare het ‘n dosent haar eendag ontbied en ‘n dokument aan haar gegee met die woorde: “Ek is teen die vrou in die amp. Ongelukkig kan ek niks aan jou doen nie, want jy volg ‘n akademiese graad aan ‘n universiteit. Maar hier is ‘n afskrif van my intreerede - dit handel oor die feit dat vroue nie as predikante toegelaat moet word nie.” Sy was verslae!

In 1986 ontvang sy haar Nagraadse Diploma in Teologie. Tydens die oorhandiging, is daar ook die legitimasie, maar een van die administratiewe personeel het haar na agter in die saal gelei sodat sy nie “per ongeluk” ook die legitimasie eed aflê nie! Sy was in ‘n stortvloed van trane!

In plaas daarvan dat sy as leraar in ‘n gemeente bevestig kon word soos al haar medestudente, moes sy tevrede wees met die pos van kerklike werkster in ‘n verpleegsterskoshuis, waar sy darem toegelaat was om in die hospitaalkapel te kon preek. Daar was weer ‘n eerste, want sy kon as Vroue-ouderling bevestig word, pas nadat die Sinode dit goedgekeur het!

Die stryd begin egter al lank voor hierdie tyd, en vir jare was daar geredekawel of vroue selfs as diakens kon dien! Dit was eers in 1982 toe die Algemene Sinode goedgekeur het dat vroue tot die amp van Ouderling toegelaat kon word.

Dr Koos Vorster noem terloops aan my tydens die Sinode: “Daar was vier dames wat in die 1960’s op Tukkies teologie gestudeer het. Dit sou amper 30 jaar neem voordat hulle volwaardige predikante kon word. Hoe groot was ons kerk se verlies nie oor daardie jare nie!”

Maar terug by die huidige. Vandag is ons trots om ‘n groot span van nie minder nie as nege vroue as volwaardige, of dalk eerder waardige predikante op ons KZN Sinode te kan hê! Inderdaad duur die stryd steeds voort, want in baie gevalle moet hulle steeds tevrede wees met kontrakposte eerder as om soos meeste van hulle mans-kollegas vol poste by gemeentes te kry. My gebed is dat hulle toegelaat word om hulle potensiaal ten volle te kan uitleef!

Op die foto, die nege vrouepredikante by die Sinodesitting saam met ons nuwe Moderator, Dr Heinrich Theunissen.

POPIA Wetgewing

Dit het tydens die Sinodesitting duidelik geword dat daar baie verwarring is oor die POPIA wetgewing. Die Oos-Kaap Sinode het ‘n kort oorsig oor die wetgewing geskryf wat spesifiek op gemeentes gerig is. Kyk gerus daarna by: https://ngkok.co.za/popia-2/

CLF se nuusbrief vir Mei.

In die Mei 2021 nuus vertel ons van die verrassingsbesoek van ons Bybelprojek ambassadeur, deel ons Dankbaarheidsprojek-stories en vele WEES ’n WENNER! “testimonies”. Ons vertel ook waar ons pamflette vir uitreike en opleiding gebruik word, nuwe EBOEKE en vele meer.

Hiermee ook die skakel na die nuusbrief wat die videos insluit - http://ow.ly/3LaH50ETylV

Ons deel graag ‘n kort skrywe oor CLF se jongste publikasie Dít is die ware opdrag van die kerk!, saamgestel deur Ds JWM Hartney.

Dít is die ware opdrag van die kerk! is ‘n tydige en broodnodige publikasie. Dit vertel die verhaal van die pad wat veral die Verenigde Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika, maar ook die NG Kerk-familie, geloop het om te groei tot ‘n nuwe identiteit en roeping: om missionale kerk te wees. Die kerk kan nie net op eie oorlewing fokus nie; ‘n gerigtheid op die nood in die wêreld is die kerk se eintlike roeping. Dit verg nuwe maniere van dink en doen: kerklike strukture moes verander; verrassende nuwe gestaltes van kerk-wees is ontdek; die teologiese opleiding van predikante het noodgedwonge ‘n nuwe koers ingeslaan; en aanbidding, kategese, dienswerk en samewerking raak sinvoller. Te midde van al die veranderinge is daar egter steeds ‘n verankering in goeie kerklike tradisies, soos byvoorbeeld die liturgiese jaar en ‘n nuwe waardering vir die Belydenis van Belhar. Ds JNM Hartney  en sy span medewerkers se boek is ryk aan inhoud, met ‘n duidelike profetiese woord vir ons tyd. Dit help die kerk om duideliker te dink oor haar missionale identiteit en roeping vandag.

Aangeheg die voorblad.

Hiermee ook die skakel vir aanlyn aankope -

https://shop.clf.co.za/product/dit-is-die-ware-opdrag-van-die-kerk/

Transoranje

Instituut vir Buitengewone Onderwys

Vir meer as 70 jaar al dien Transoranje Instituut vir Buitengewone Onderwys die samelewing. Lees hier asseblief die nuutste nuusbrief.  NUUSBRIEF

MOSES was ons ver vooruit in tegnologie. Toe hy die dag daar op die berg Sinai gestaan het om die Wet te ontvang, het hy dit op hiper-moderne wyse gekry.