Baie dankie vir die reaksie wat ons ontvang het van gemeentes. Ons wil jou regtig aanspoor om enige nuusbrokkies van jou gemeente aan ons te stuur. Die Posduif is JOU nuusbrief! Dit is nie slegs inligting wat van die Sinode af deurgegee word nie, maar dit gaan oor die dinge wat op voetsoolvlak in elke gemeente in KZN gebeur.

Ons kyk ook gedurig na idees om die Posduif meer toeganklik en interessant te maak vir elkeen. Ons oorweeg graag jou insette, en jy kan dit stuur na:

WhatsApp: 076 476 8379

E-pos: kommunikasie@ngkzn.org.za

Ons Sinodesitting vind plaas oor bietjie meer as ‘n maand. Is jy ook al opgewonde daaroor? Posduif gaan poog om ‘n lopende kommentaar te lewer oor die gebeure van die Sinode op Twittter. So, hou gerus hierdie spasie dop, ons sal weldra vir jou die Twitter adres gee.

Geniet jou Posduif,

Louis Nel

In hierdie nuusbrief:

1 KZN Sinodesitting –Interessante geskiedenis

2 Trap Jannie, TRAP!Ds Jannie Schuler se Virtuele Fietstoer

3 Gemeentenuus – Suidkus vier Paasfees

4 Nuus van Elders

Angola Geloofsgemeenskap

Missie Japan

5 Uitreik

LEAN Inisiatief

6 Vir die Predikante

Qumran Konferensie

7 Boeke

Nuut van Bybelmedia

8 Ten Slotte

n Oordenking – Het jy My lief?

KZN Sinodesitting

Ek het hierdie week gaan aanklop by Hannelize van Wyk, ons argivaris, met die vraag of sy iets uit ons argief kan opdiep oor KZN se eerste Sinodesitting. Sy het werklik diep gaan grawe, en met geweldige interessante inligting vorendag gekom! Asook twee notules, nog in Hoog Hollands geskryf, uit die 1860's. Ek heg skakels aan indien jy hulle sou wou lees.

Hannelize skryf:

Volgens ons webwerf het die TransGariep ring vir 10 jaar bestaan toe hulle besluit het om Natal en Transvaal te skei en elk op sy eie te gaan in 1864.

Ek het 'n Notule opgespoor van die Eerste Natalsche Ringsvergadering te Ladismith van 30 April tot 2 Mei 1863 waar die volgende sewe mense teenwoordig was:

Ds Heut van Pietermaritzburg, Ds J MacCarter van Weenen, Ds F Lion Cachet van Ladismith, Ds PAC van Heiningen van Lydenburg, Ouderling AG Spies van Ladismith, Ouderling I de Jager en Diaken H Loxton van Utrecht.

In die notule verwys hulle na die laaste Sinodesitting in die Kaap in 1857 waar besluit is dat Natal en die Vrystaat afsonderlike ringe sal vorm sodra daar 3 dominees in Natal is.

Die eerste Algemene Kerkvergadering was op 7 Junie 1865. In die notule verwys hulle na 'n notule van die 3de Ringsvergadering.

Ons is nie seker of die eerste Ringsvergadering as ‘n Sinodesitting bestempel kan word, en of dit eerder die Algemene Kerk Vergadering was nie.

By die Algemene Kerk Vergadering was die volgende 11 mense teenwoordig:

Ds Heut, Ouderlinge JN Boshof en GJ Naude van Pietermaritzburg, Oudl H Hatting en Oud-Ouderling JH Pretorius van Ladismith, Ds Biccard, Ouderling PH van Rooyen en Diaken LJ Nel van Greytown, Ds MacCarter, Ouderling S Maritz en Oud Diaken AW Pretorius van Weenen.

Ek kan ongelukkig nie 'n historiese notule kry vir 1864 nie. Die Kaap argief het die 1863 ringsnotule en die 1865 Algemene Vergadering Notule op hulle webwerf. Ek het in ons argief van 1869 die 5de Algemene Vergadering digitaal wat ons van die Staatsargief af gekry het.

Vriendelike Groete!

Hannelize

Die notules hier bo vermeld kan in PDF formaat afgelaai of gelees word by:

Eerste Ringsnotule 1863 (9,7Mb)

Algemene Kerkvergadering Notule 1865 (3,9Mb)

Trap Jannie, TRAP!

---

Ds Jannie Schuler van Danskraal Gemeente is ‘n man wat sy ry kén op ‘n baiasukkel! Dis hoeka hý op die foto hier links, besig om ‘n steil opdraende te bemeester.

Ds Jannie vertel: “Ek trap eerskomende Saterdag 'n virtuele Maluti resies van 180 km.

Weens Kovid 19 kon dit nie verlede jaar plaasvind nie en my span kan dit ook nie later in die jaar trap nie. Ek doen dit terselfdertyd om fondse in te samel vir kinders met kanker - CHOC. Enige donasies is baie welkom.

Dit kan inbetaal word by ABSA Ladysmith

Tjek rekening nr 980 149 609. Verwysing: jou naam asb.”

Ek het hom uitgevra oor hierdie “virtuele” fietsrit – wat behels dit presies?

Die Maluti fietstoer van 180km wat jaarliks plaasvind van Clarence, oor plekke soos Reitz en Golden Gate en terug na Clarence, is tydelik gestaak a.g.v. Kovid. Toe besluit die manne van Ladysmith om intussen hulle eie “Maluti” te doen in die skilderagtige omgewing van Bergville en Winterton.

Die elf manne wat vanjaar deelneem slaap Vrydagnag by Spioenkop en dan durf hulle Saterdagoggend vroeg die heuwellandskap van KZN aan. 180 Kilometer van heuwel op en heuwel af, met die verruklike natuurskoon van die Drakensberg wat die heeltyd oor hulle skouers loer. Daar is ‘n totale hoogte klim van ongeveer 2000m, dus is dit géénsins kinderspeletjies nie!

En gepraat van kinders, Jannie se fietsrit gaan júís om fondse in te samel vir kinders met kanker. Ondersteun hom asseblief!

Paasfees Vieringe by Suidkus Gemeente.

Suidkus Gemeente het Paassondag op ‘n besonderse manier gevier deur te begin met ‘n inrydiens in die kerk se parkeerarea.

Daar is “Nagmaalpakkies” by elke motor uitgedeel vir die gesin. Daarna was daar ‘n skattejag vir die kinders waar die Simboliek van Paasfees uitgebeeld is.

Ons Geloofsfamilie in Afrika: ANGOLA

Heelwat van ons het in die vorige eeu iemand geken, of was dalk self betrokke, in die destydse gevegte op die grens tussen Namibië en Angola. En as jy op ‘n dag ontdek dat ons selfs dáár ‘n geloofsfamilie het wat noue bande met ons NG Kerk hier in Suid-Afrika het, raak dit ‘n mens baie diep. Getuienisaksie is deel van die Reformed Family Forum wat gereeld kontak met hierdie groep algemene sekretarisse van al ons susterskerke in Afrika bly behou – ‘n onskatbare en verrykende ervaring.

Foto: Die nuwe kerkgebou op Kinkuni.

Lees gerus meer van ons susterskerk in Angola hier.

(Artikel geneem uit:

Vrydagnuus – Nuusbrief van NG Wes-Kaapland)

OORGAWE en TOEWYDING
'n Aangrypende getuienis tussen Pase en Pinkster

Beste Vriende,

Stop. Kyk. Kyk stip. Staar ...

Die afgelope weke rondom Paasfees het ons almal hanami (letterlik: blomkyk) geniet. Dis 'n tradisie so oud soos die berge in Japan. Om die nuwe lewe wat die Sakura bloeisels (ná die lang winter) bring, stip te bekyk en waardeer.

Daarmee saam het ons op Goeie Vrydag - wat ook die openingsdag van KRTS se nuwe akademiese jaar was - drie nuwe studente verwelkom. Vandag deel ek die direkte getuienis van een van hulle, Masashi Toyoda, met sy toestemming. Wees saam met ons bly oor die nuwe lewe wat die Opgestane Here vir hom laat blom het - nog mooier as die Sakura! Soos die Here Lydia (vir Paulus se woorde, Hand.16:14) ontvanklik gemaak het, het Hy ook Masashi se hart oop gemaak vir sy Woord.

Hou die spasie dop vir meer inligting - in 'n volgende nuusflits - oor hoe ons deputasie projek vorder, en hoe wonderlik die Here voorsien deur ondersteuners wat hulle harte en hande oopmaak om ons besoek te laat realiseer.

Vrede en vreugde,

Stéphan, Carina en gesin

NS: op die foto hierbo is Masashi in die middel, tussen ds. Tsuneishi (deur wie hy gedoop is), en sy vrou van RCJ Osaka gemeente.

******************************

Masashi Toyoda (29 jr.) se getuienis oor sy roeping en oorgawe aan God

Ek is gebore en het groot geword in ‘n nie-Christen huis, waarin daar feitlik niks bekend was van die Bybel, God of die Christelike geloof nie. Ek het van Jesus te wete gekom deur die vak “Christelike Kultuur” te neem terwyl ek op universiteit was (dit was nie ‘n Christelike Universiteit nie, maar ‘n teologie dosent het die vak aangebied as deel van die algemene kurrikulum).

(Lees die volle getuienis hier)

 

MAAK 'N BYDRAE VIR MISSIE JAPAN

Die LEAN inisiatief

Die Kovid 19 pandemie bied uitdagings en geleenthede aan kerke en gemeentes om hande te vat en uit te reik na hul gemeenskappe en die nood in die gemeenskap aan te spreek, deur ’n verskil te maak aan die lewens van mense. ’n Handige hulpmiddel om die uitdaging te help bestuur, is die LEAN inisiatief van die SARK (SA Raad van kerke).

Wat is dit? LEAN is ’n afkorting vir “Local Ecumenical Action Networks”: Die LEAN inisiatief van die SARK ondersteun kerke en gemeentes om op plaaslike vlak gestalte te gee aan ekumeniese samewerking in die tyd van Kovid 19 en daarna. Dit is ’n inisiatief van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke, waarvan die Ned Geref Kerk ook ’n lid is. Die LEAN inisiatief kan via bestaande netwerke (“fraternals”, vennootskappe) funksioneer of deel vorm van ’n nuwe vennootskap op plaaslike vlak.

Hoe word LEAN saamgestel?

Tien of meer gemeentes (oor kerkgrense heen) in ’n bepaalde area, kom bymekaar en vat hande om die nood, ontwrigting en uitdagings wat die Kovid 19 pandemie in die gemeenskap veroorsaak het gesamentlik aan te spreek. Dit gebeur op vrywillige basis en help dat bronne en hulpmiddele “gepoel” word en dat daar op gekoördineerde wyse saam uitgereik word na die gemeenskap. Die gedagte is ook nie om ’n gesentraliseerde aksie te loods nie, maar plaaslik betrokke te wees. Daar moet ook nie te veel beplan word nie, maar eerder gefokus word op een gesamentlike strategie wat ’n verskil kan maak.

Die vier “pilare” van die LEAN inisiatief.

Plaaslike netwerk. Bestaande uit tien of meer gemeentes/ kerke wat met mekaar kontak hou rakende werk wat hulle op onderskeie terreine doen en waar hande vat kan plaasvind.

Saam met SARK. Hantering van nood in gemeente met die SARK se netwerk as ondersteuning.

Pastorale versorging in die gemeenskap. Dit sluit in sorg aan gesondheidswerkers, veiligheidsmagte, polisie, en so meer.

Ondersteuning om mense te begelei om weer hul lewens te herbou. Hier word veral gedink aan die mees kwesbares in die gemeenskap soos bejaardes, vlugtelinge, werkloses ensovoorts wat baat kan vind by die ekumeniese kerk se hulp.

Die LEAN groep kan geregistreer word by: Die sekretariaat, SARK,

support@sacc.org.za

Die PDF leêr wat meer inligting bevat oor die LEAN inisiatief van die SARK word hierby aangeheg. Vir meer inligting oor die uitrol van die inisiatief, kontak dr. Mike Heaney by

mikehe@telkomsa.net

Dr. Mike Heaney, SBS.

Laai die SACC-Local-Ecumenical Action Network Starter Pack HIER af in PDF

PLEASE JOIN US FOR THE:

International Conference on Qumran Literature

The Origin of the Sectarian Movement

in the Dead Sea Scrolls

 

Hosted By

University of Pretoria

Department of Old Testament and Hebrew Scriptures

Faculty of Theology and Religion

 

Laai asseblief die volledige berig HIER af in PDF

Kry vandag nog jou Bybels terwyl voorraad hou!

Hardeband en Luukse bruin verwerkte leeromslag weer beskikbaar

Die Bybel 2020-vertaling was teen die einde van verlede jaar bekendgestel. Hierdie nuwe vertaling het heelwat aanklank by Afrikaanssprekende Christene gevind, maar met die geweldige spoed waarmee hierdie Bybels regoor die land opgeraap is, het meeste van die bindstyle heeltemal uitverkoop.

Die goeie nuus is dat die nuwe besending Bybels in al die beskikbare bindstyle nou weer by Bybel-Media beskikbaar is.

Dié vertaling is ’n uitstekende poging om 'n eerlike, akkuraat opgedateerde dog altyd bronteksgetroue weergawe van die Bybel te lese te kry.” – Dr Gustav Claassen

KLIK HIER OM DIE BYBEL TE KOOP. 

Bestellings kan ook telefonies by 021 864 8211 of per e-pos by bestel@bmedia.co.za geplaas word.

 

NOG GOEIE NUUS!

Die Deuterokanonieke Bybel 2020-vertaling is ook nou beskikbaar!

Die eerste uitgawe van Die Bybel met die deuterokanonieke boeke is in 1965 vir die eerste keer gepubliseer. Die deuterokanonieke boeke wat by die 2020-vertaling ingesluit is, is opnuut en op dieselfde manier as die Ou en die Nuwe Testament uit die bronteks vertaal.

Hierdie top kwaliteit Bybel met sy volledige Bybelteks, verwerkte leeromslag, goud-op-snee en duimindeksering is nou by Bybel-Media beskikbaar.

KLIK HIER OM DIE BYBEL TE KOOP. 

Bestellings kan ook telefonies by 021 864 8211 of per e-pos by bestel@bmedia.co.za  geplaas word.

Klik op die e-Saaier hier onder om die Saaier nuus te lees.

 

Het Jy My Lief?

Johannes 21:15-19

Dit is die gelukkigste uurtjie wat Petrus nog óóit in sy lewe beleef het. Na al die drama en hartseer en die grusame dag by die kruis, sit hy nou knus langs sy geliefde Meester. En die grootste wonder van almal is dat Jesus leef! Petrus voel sommer hoedat sy hart swel van liefde vir die opgestane Messias.

Simon seun van Johannes, het jy My baie lief, meer as hulle hier?”

Jesus se onverwagse vraag kom amper as 'n skok vir Petrus. Maar sonder om te skroom antwoord hy onmiddellik: “Ja Here, U weet dat ek U liefhet.”

Laat My lammers wei.” antwoord Jesus hom. Petrus is uit die veld geslaan – waarom skielik hierdie vraag, en wat beteken Jesus se antwoord hierop nou eintlik? Maar hy is te bang om te vra.

Petrus se gedagtes is nou in 'n warboel: “Maar natúúrlik het ek my Meester baie lief. Ek sal enigiets vir Hom doen. Is dit nie juis vir my wat Hy keer-op-keer uitgesonder het nie?”

Weer dink hy aan die dag toe hulle op die meer was. Petrus glimlag: “Hoe ampertjies het ek darem daardie dag versuip!” Hy onthou dit soos gister, hoe daardie begeerte in hom gebrand het om ook soos Jesus op die see te kan loop. Die Meester het mos vir hom gesê dat hy en sy maats ook wonderwerke kan doen as hulle maar net glo.

En toe hy daardie eerste tree op die water gee, en hy sien dat hy nie sink nie, was hy in ekstase! Petrus se hart krimp ineen as hy ook onthou hoe hy begin twyfel het toe die eerste groot brander op hom afstorm. Waarom kon hy dan nie bly glo nie?

Jesus het hom aan die hand gegryp en hom gered.

Simon seun van Johannes, het jy my baie lief?” hoor Petrus sy Meester se vraag 'n tweede keer.

Ja Here, U weet dat ek U liefhet!” Simon se hart klop in sy keel. Waarom sou Jesus hom die vraag 'n tweede keer vra? “Natúúrlik het ek Hom lief!”

Maar dan hoor hy weer die stemmetjie hier in sy binneste: “Petrus, wat van Vrydagaand? Het jy vergeet?” Hoe kan hy óóit vergeet van daardie vervloekte Vrydagaand. En van die haan! Was dit liefde?

Pas My skape op,” hoor hy vaagweg Jesus se stem.

Hoe kan ek die Meester se skape oppas as ek vir mense vertel dat ek Hom nie eers ken nie? Kan ek ooit verwag dat Hy my vir hierdie verskriklike ding sal vergewe? En waarom bemoei die Meester Hom nog steeds met my na alles wat ek verkeerd gedoen het?” Petrus se hart is stukkend. Hy verstaan gladnie!

Simon seun van Johannes, het jy my lief?” hoor hy Jesus 'n derde maal vra.

Dan breek iets in Petrus. Rou snikke ruk deur sy liggaam: “Here U weet alles,” snik hy dit uit terwyl trane deur sy baard stroom, “U weet dat ek U liefhet.”

Laat My skape wei, Petrus.”

Die Here weet alles- ÁLLES! Natúúrlik weet Hy van al Petrus se mislukkings en van al die kere wat Petrus so liederlik gefaal het! En van daardie verskriklike Vrydagnag. Maar ten spyte van al sy swakhede en gebreke kry hy steeds die opdrag om Sy kudde op te pas. Hoe kan Jesus hom so vertrou ten spyte van alles?

Jesus praat vandag net so duidelik met my en met jou, liewe vriend en vriendin. Jesus ken my en jou óók deur en deur. Die Here weet alles - ÁLLES! Soos Petrus kan ons ook maar net vandag in trane voor Hom kom staan en ons harte uitstort, want ons liefde vir Hom skiet so verskriklik ver tekort. Dag-vir-dag bedroef ons Hom met ons liefdelose optrede en ons talle sondes. Maar ten spyte van dit alles het Hy ons steeds so ongelooflik baie lief. Hy het elke sonde van my en jou reeds vergewe en vergeet, en Sy opdrag aan ons is dan ook vanoggend om te gaan skape oppas. Hoe jy daardie opdrag gaan uitvoer is ‘n saak tussen jou en Jesus. Party van ons het baie skape gekry om na om te sien, en party net een skapie, maar die Here gee vir elkeen na sy eie vermoë. Hy vra net dat ons daardie skape wat Hy ons gegee het goed moet versorg, met liefde.

Louis Nel

Uit: Ons Dag se Brood