PASTORALE BRIEF

Die Moderatuur van KZN wil elkeen wat hierdie skrywe lees groet in die naam van Jesus Christus. Mag Sy bewarende hand U beskerm!

Ons weet dat die COVID-19 ‘n radikale verandering in elke mens se lewe, ook elke predikant, lidmaat, kerkraad en gemeente, oud en jonk, teweeggebring het.  Niemand kon dit voorsien nie, en dis moeilik om iemand die skuld te gee.

Wie sou kon raai dat kerkgeboue vir maande toegesluit sou word en dat ons met wetgewing verbied sal word om nie Sondae kerk te hou nie? Geen Bybelstudies, kategese, kleingroepe of selfs kuier oor ‘n koffie na ‘n erediens nie!  Die dae van hierdie radikale situasie is besig om aan te rol en daar is tans geen spertyd wanneer hierdie gebeure gaan ophou nie. Niemand op aarde weet nie…

Ons wil ons diep medelye uitspreek aan soveel mense wat wêreldwyd siek is, en wat hul lewe verloor het deur Covid-19 óf gesterf het deur ander omstandighede. Binne die kerk van die Here Jesus Christus weet ons, as een lidmaat ly, dan ly die hele liggaam. So ons is dan veral hartseer vir mense wat gesterf het wat nie eers ‘n behoorlike begrafnis in ‘n kerkgebou kon hê en by hul geliefdes kon sterf nie. Ook dink ons aan hul geliefdes wat nie by die sterfbeddens kon wees nie, en ook meestal sonder hul predikante.

Ons dink met bekommernis aan die dae wat voorlê en hulle wat nog gaan siek word en hul wat alleen gaan agterbly. Wees verseker dat ons diep besorg is en daagliks saam met U bid.

Ons is bekommerd oor ons skoolkinders en student wat nie onderrig word nie.

Ons dink aan hulle frustrasies en bekommernisse en dat hul nie by hul maats kan speel nie.

Elkeen van ons is diep bekommerd oor die ekonomie en hoe families gaan oorleef in ‘n ekonomie wat na alle aanduidings met tussen 6% en 16% in die volgende jaar gaan krimp. Ons dink aan elkeen wat sy werk kan verloor en wat salarisinkortings aanvaar. Ons is hartseer oor die brose mense in ons gemeentes en ook die samelewing: die oues van dae, die klein kindertjies, mense wat alleen is, wat permanent siek is en wat al lankal arm is. Ons glo dat ons Getroue God U spesiaal sal versorg soos die Bybel belowe.

Ons kry ons predikante jammer wat swaarkry op vele gebiede. Wat só graag mense wil besoek en Geestelik wil versorg, maar nie kan nie. Wat elke Sondag nie kan preek nie en nie normale bediening kan verrig nie.

Ons dink aan elke gemeente in die tyd en bid vir elke kerkraad vir wysheid.

Ons weet elke gemeente en predikant is finansieël onder druk.

Op ‘n praktiese vlak wil ons graag probeer help:

 

FINANSIES

Ds. Petrus Botha die voorsitter van die SOS skryf as volg:

Sjoe, hoe sit ‘n mens hierdie jaar in woorde?  Gemeentes in KZN sukkel alreeds as gevolg van mense wat al meer en meer na Gauteng en Wes-Kaap toe trek.  Ons kinders gaan nog verder – Australië, Amerika, China en Thailand.  Daar is nie meer grense vir waarheen ons kinders en ons lidmate se kinders “vlug” nie.  En dan slaan hierdie Covid-19 ons nog tussen die oë.  Wie sou kon dink dat ons vir soveel Sondae nie Eredienste MAG hou nie – dit klink soos ‘n verhaal vanuit agter die ystergordyn.

En dit het natuurlik ‘n geweldige invloed op ons alreeds kwynende gemeentes se inkomstes.  Ek praat gereeld met gemeente-leiers en of predikante wat met die realiteit te doen het dat hulle gemeentes nie hulle salarisse en pensioene kan betaal nie.  In hierdie tyd is dit nog erger.  Die predikant kan hom of haarself beroep op hulle beroepsbrief en aandring op volle betaling, maar ons almal weet dat daar gemeentes is wat doodeenvoudig nie meer kan nie.  Ons weet ook dat daar gemeentes is wat enige verskoning denkbaar sal gebruik om hulle beleggings te beskerm en dit ten koste van hulle predikant en ander werkers – dit is natuurlik onaanvaarbaar.

Ons as KZN Sinode werk met ‘n Inkomste gedrewe begroting.  Dit beteken dat ons begroot met die geld wat ons weet wat gaan inkom.  In ons geval: 1. Rente uit ons beleggings, 2. Inkomste uit die verhuring van ons Sinodale gebou (wat omskep is in ‘n mediese sentrum), en 3. Sinodale bydraes vanuit ons KZN gemeentes: 7% van ‘n gemeente se inkomste nadat ‘n hele klomp goed afgetrek is (ons kom hieroor ooreen by ons Sinode sittings).  Gemeentes se Sinodale bydraes beloop ongeveer 30% van ons Sinodale Inkomste.

 

Wat doen ons met hierdie geld?

 1. Salarisse en kantoor uitgawes word betaal van ons vaste personeel by die Sinode. Hulle sorg dat alles by ons Sinodale kantoor glad verloop.  Hierdie hoeveelheid personeel is tot op die been gesny, ons kan hulle nie verminder nie – hulle kan wel help dat gemeentes baie geld spaar.  Skuif al julle finansiële admin oor na hulle toe en bespaar op julle kantoor.
 2. Ons het glad nie meer ‘n predikant in Sinodale diens nie – hierdie take is deur ‘n paar predikante in ons Sinode oorgeneem. Ons koop nou tyd by hulle gemeentes uit en hulle gee terugvoer aan die Sinodale Visionêre Leierspan.
 3. Argief en Kommunikasie – om al ons Sinode en gemeentelike geskiedenis te beskerm – enige iemand kan hulle ook gebruik vir navorsing. Dan ook al ons Kommuniksasie.
 4. Funksionering en take van ons SBS (Sinodale Bedieningspanne): Vrouediens, Predikant sake, Jeug, KZN Outreach, CMD, en so
 5. Funksionering en take van ons Moderamen, SVL (Sinodale Visionêre Leierspan), Regte, Ekumene, en SOS (ons – Sinodale Ondersteuningspan)

 

Tog is daar, in hierdie tyd, al meer en meer gemeentes wat nie meer kop bo water kan hou nie.  Hulle sny letterlik op alles, selfs op hulle predikant en ander werkers se salarisse en of pensioene, omdat hulle inkomste drasties afgeneem het.  Sulke gemeentes mag aansoek doen dat die Sinode hulle Sinodale bydraes moet vries vir ‘n tydperk.  Die huidige SOS besluit werk soos volg:

 1. Die gemeente skryf ‘n brief aan SOS waarin hulle vir uitstel van hulle Sinodale bydraes vra.
 2. Hierdie brief bevat alle inligting van die gemeente se finansiële situasie.
 3. Die SOS verwag ook dat hulle Ring/Ringskommissie ‘n motivering daarvoor saamstuur.
 4. Geen gemeente met beleggings sal ongelukkig hiervoor in aanmerking kom nie.
 5. Uitstel van Sinodale Bydraes is slegs ‘n tydelike reëling. Dit beteken dat die gemeente “moontlik” vir drie maande uitstel sal kry en dat hulle daarna weer aansoek moet doen indien verdere uitstel nodig is.
 6. Hierdie “Sinodale skuld” bly teen hulle gemeente as ‘n lening by die Sinode, maar kan wel later, saam met motivering deur die SBS “afgeskryf” word. Afskryf beteken dat die Sinodale begroting aangepas word en dat sekere begrote sake gevolglik nie sal kan plaasvind nie. Geen van hierdie besluite word ligtelik geneem nie.
 7. Neem asseblief kennis dat GEEN gemeente salaris onderhandelings (afwaarts) met hulle predikant mag maak, hetsy salaris of vervoer of pensioen, sonder die insette van die predikant en Ring/Ringskommissie nie. Die predikant se kontrak/ beroepsbrief sal altyd die geldende dokument in hofsake bly.  Salaris aanpassing kan en mag nooit eensydig wees nie – die Ring/Ringskommissie adviseer gemeentes hieroor.

 

Die Moderatuur skryf verder:  Neem ook kennnis dat ons as leierskap van KZN Sinode in ‘n proses is om met die Algemene Sinode te onderhandel om marginale gemeentes in KZN nie in hierdie krisis tyd te belas met Algemene Sinodale heffings nie.

Almal van ons beweeg in onsekere tye.  Mag die Here vir ons wysheid gee om Kerk te wees,  Sy kerk te wees ook in hierdie tyd.

 

KOMMUNIKASIE

Daar is geweldig baie maniere waarop ons in die tye met mense kan kommunikeer – apps, facebook, webblaaie – soveel dat mens eintlik totaal en al vasgevang kan raak in die magdom opsies! Daarom is dit op die langduur nodig dat u na ‘n aanlyn-strategie sal gaan kyk (Oase-gemeente is ‘n goeie voorbeeld hiervan – sien die pdf-dokument getiteld ‘(2020) B Tegnologiese idees van gebruik maak in die tyd’). U hoef nie AL die opsies net soos hulle te doen nie! Kies wat by u gemeente en gemeenskap die beste sal werk en moenie noodwendig iemand anders probeer na-aap nie!

 

Ek dink Stefan Joubert se 10 praktiese gebooie van hoe ons as digitaal te werk moet gaan, is van groot waarde:

 1. Moenie jou Sondag-erediens noodwendig aanlyn probeer dupliseer nie.
 2. Korter is beter (moenie vasval in lang monoloë, maar kommunikeer duidelik)
 3. Deurdink jou plasings op facebook, twitter, instagram, ens
 4. Moenie deur getalle (‘likes’) gedryf word nie, probeer eerder om aanklank by mense te vind.
 5. Wees ‘n keurige getuie vir Jesus – ook aanlyn!
 6. Moenie digitaal ‘skinder’ nie.
 7. Pasop om nie te val vir “fake news” (fop-nuus) nie! Maak seker van die feite.
 8. Doen ‘huisbesoek’ op ‘n nuwe manier (bv whatsapp, ens. Probeer diegene wat nie die nodige kennis het, help om dit te bemeester. Dien mense met data! Dis ‘n ander manier om mense te help!).
 9. Wees vrygewig, ondersteun steeds die gemeente, maar ook die gemeenskap en wees betrokke.
 10. Moenie anders “online” wees as wat jy in die regte lewe wees nie!

 

Dankie aan di. Pieter Grobler en Lerisa Meyer vir die praktiese raad oor apps, sites. Kyk gerus na die volgende ‘attachments’ wat aangeheg is:

 

MISSIONALE DIAKONAAT

Rupert de Koning skryf…

So twee weke gelede bevind ek myself in ‘n leë kerkgebou waar ek besig is om die boodskap vir die komende Sondag se erediens op geselstrant vir my selfoonkamera se lens te preek. Dit is ongemaklik en onpersoonlik en ek moet twee of drie, soms self vier keer die kamera stop en oor afneem omdat ek verkeerd gepraat of oor my woorde gestrompel het. So het elkeen van ons seker ons eie storie van hoe ons gedwing is om dinge anders te doen. Nooit het ons in ons wildste drome kon dink dat ons normale manier van bymekaarkom so skielik sou stop, en ons sou moes skarrel om nuwe planne te maak om erediens te hou nie!

Maar waar ons aan die een kant dalk verlies ervaar aan die gebrek aan die normale ereDIENS, skep hierdie tyd die ongelooflikste geleentheid vir ons as Kerk van Jesus Christus om meer aandag te gee aan DIENS!

Missionale Kerkwees, of die verstaan dat ons as kerk “GESTUURDES” is na die wêreld, is in elkgeval deel van die vesel van kerkwees. Dat ons gestuur is om ook betrokke te raak by die nood (diakonaat) rondom ons, is ook so oud soos die Evangelie self. Die COVID-19 pandemie het sonder twyfel ‘n geleenthed kom skep vir gemeentes om te besin oor hulle betrokkenheid by die Missio Dei, God se sending na die wêreld!

In dieselfde asem besef ons ook dat:

 1. hierdie krisis nie oornag verby gaan wees nie,
 2. geen gemeente op haar eie volhoubaar hulp kan verleen waar die nood is nie;
 3. koördinering noodsaaklik sal wees om seker te maak dat niemand honger gaan slaap of vereensaam nie; en
 4. dat daar ‘n intense behoefte is aan pastorale ondersteuning.

 

Hoe kan gemeentes, wat integraal deel is van gemeenskappe en wat beskik oor bronne (wat wissel van mensekapitaal itv kennis en vaardighede, fasiliteite, verhoudingsnetwerke en dalk selfs finansies), hulle roeping om betrokke te raak by die nood in hulle omgewings effektief en volhoubaar uitleef?

Om gemeentes hiermee te help, het die Algemene Sinodale Taakspan Missionale Diakonaat en KMDR ‘n maklik leesbare en bondige padkaart saamgestel. Dit is ‘n praktiese gids wat inleidend raak aan drie sake:

 1. “Hoe organiseer gemeentes hulself intern vir ‘n missionale reaksie op COVID-19?”,
 2. “Hoe bou ‘n gemeente aktief netwerke met ander vennote?” en
 3. “Hoe vestig ‘n gemeente effektiewe en betroubare kommunikasiekanale?”

 

Hierdie handleiding (sien attachment: “‘n Missionale Kerk-reaksie op die Koronavirus (COVID-19) en die impak op die Suid-Afrikaanse samelewing”) sal so wyd as moontlik versprei word via al die kommunikasie kanale. Ons wil gemeentes graag aanmoedig om die dokument biddend deur te werk en te gebruik om tot aksie oor te gaan met die oog op hul eie konteks.

Mag daar in die jare wat kom terug verwys word na hierdie tyd as die tyd waarin die Kerk van die Here Jesus werklik in Jesus sy dienaarsvoetspore gevolg het, en ons DIENSbaarheid opgemaak het vir die verlies aan ereDIENS.

Vir die dokumente wat hierbo genoem is, kyk gerus na die volgende ‘attachments’:

 

JONK-JEUG:

Dankie aan Marius Schoombie, Goosen Thomson, Pieter Grobler en Petrus Botha vir die klomp oulike voorstelle vir Jeugbediening in hierdie tyd:

Verhoudings verhoudings verhoudings:

Die heel belangrikste is om die verhoudings te onderhou en bou in hierdie tyd – met die kinders/tieners, maar veral ook met die ouers. Om te hoor hoe dit gaan kan baie meer beteken as die beste uitgewerkte kategese program wat onpersoonlik aangestuur word. Hou die fokus op verhoudings.

Gebruik wat jy het:

Dit is nie nodig om alles nuut te ontwerp in hierdie tyd nie. Ander gemeentes het dalk lankal ’n Instagram profiel en maak oulike video’s op TikTok. Dalk is die meeste van jou gemeentelede nog nie eers op WhatsApp nie. Bou op die kommunikasie kanale waaraan die gemeente gewoond is, voordat jy vir julle ’n profiel op elke sosiale media platform wat bestaan gaan skep. Gebruik die materiaal wat julle reeds gebruik en pas dit dalk net bietjie aan om digitaal vriendelik te wees (gewoonlik beteken dit dat jy dit korter en meer gefokus maak). Of jy WhatsApp, Zoom, Youtube, Facebook, Instragam of wat ook al anders gebruik, gaan afhang van jou konteks, moet nie bang wees om te eksperimenteer nie en gebruik wat reeds in jou konteks die beste funksioneer.

 

 Gebruik wat daar reeds is:

Daar was nog nooit so baie gratis materiaal beskikbaar soos nou nie. Daar is ’n klomp webtuistes, Apps, facebook blaaie, webinars wat jy tot jou voordeel kan gebruik.

Gaan kyk gerus na ons Jonk Facebook-blad (@JonkKZN), wat daagliks iets post, asook DinkJeug.co.za. Die DinkJeug familie App is ook ’n baie goeie hulpmiddel vir gesinne in hierdie tyd. Onthou ook dat ’n App of ‘n webblad nooit persoonlike kontak kan vervang nie, so dit is ’n goeie idee om die inligting van hierdie hulpbronne te verwerk en op ’n persoonlike manier te deel met gemeentelede. Jy hoef nie alles self te doen nie, gebruik die bronne wat reeds beskikbaar is.

 

Huisgeloof

Die kerk is nie die primêre plek waar kinders se geloof gevorm word nie – die huis is. Hierdie tyd is juis ’n tyd waar mense opnuut besef dat die kerk nie ’n gebou is nie. Ons moet pasop om nie weer die gedagte te kweek dat die kerk nou net virtueel is nie. Dit is ook nie net nog iets om te verbruik nie. Ons wil juis mense begelei om ook kerk by die huis te wees. Jy kan hierdie tyd effektief gebruik om ouers te help om weer goeie geloofsgewoontes by die huis te kweek. Dit beteken nie dat jy ’n volledige kategese plan vir elke ouer uitstuur nie (ouers en kinders voel reeds oorweldig – hulle het nie nog ‘lesse’ nodig nie), maar eerder dat jy ouers help om met hulle kinders oor geloof te gesels. Om eenvoudig ’n paar vrae aan die einde van jou aanlyn boodskap/preek te voeg waaroor gesinne verder kan gesels, gaan alreeds vêr om gesinne te kry om kerk by die huis te wees.

 

Apps en ander materiaal rakende jeugbediening:

Die idee is om van Maandae – Saterdae die volgende verskillende inhoude te plaas:

Maandae:        Memes

Dinsdae:          Dink ‘n bietjie…

Woensdae:      Boeke / Movies

Donderdae:     Geloofsvorming

Vrydae:            Musiek

Saterdae:         Apps & Games

 

Familie, Familie Netwerk, Ouerleiding, Huisgeloof en Media.

 

 

Vir verdere praktiese raad oor jeugbediening, kyk na die volgende ‘attachments’:

 

REGSAKE, PERSONEEL & WETGEWING

Ons is almal oorbewus daarvan dat ons ʼn uitsonderlike tyd beleef met uitsonderlike maatreëls wat deur die regering getref word. Of ons met die reëlings saamstem of nie, ons verteenwoordig nie onsself nie maar ons gemeente. Die kerk se integriteit is belangrik ter wille van ons getuienis aangaande die Evangelie van Jesus Christus. Ons wil ook nie hê dat ons predikante kriminele rekords moet opbou nie. Die volgende is ter sake:

 

 1. Predikante is nie geregistreerde terapeute nie (tensy jy ʼn kwalifikasie verwerf het en geregistreer is by ʼn geakkrediteerde raad). Jy kan nie onder sodanige vaandel wil rondry en mense te woord staan nie. Normale pastoraat wat ons almal doen, kan gedoen word oor die telefoon of ander sosiale media. Hospitale is tans heeltemal verbode vir besoekers.
 2. Predikante mag nie huidiglik huwelike bevestig nie. Die wetgewing laat nie allerlei Skype en Zoom “stunts” toe nie. Jou plaaslik Departement sal dit ook uitspel. Vir ‘n ander mening hieroor, sien die skrywe van dr. Gustav Claassen se skrywe hieroor in die Bosuif: 13/05/2020 – die ‘attachment’ word aangeheg)
 3. Begrafnisse kan plaasvind met minder as 50 mense. Die plek moet gereinig word voor die tyd. Mens moet sosiale afstand toepas. Die wat wil reis moet permitte by die polisie kry. Geen tee & verversings is toelaatbaar nie.
 4. Huisbesoek is taboe.
 5. Besluit 19 van die KO 2019 laat kommissies en taakspanne toe om elektronies te vergader. ʼn Kerkraad, Ring, Sinode en Algemene Sinode behels vergaderings wat die regskrag namens die regspersoon uitoefen en kan tans nie “wettiglik” via sosiale media vergader nie. Om per sosiale media ”in te check”, gesprek te behou, konsensuele kwessies te bespreek en te visioneer / strategeer is gangbaar. Wesenlik besluite wat regsimplikasies het, kan nie so geneem word nie.
 6. Neem asb kennis dat tydens die SVL vergadering (12/05/2020) daar ‘n voorstel was dat die beplande Sinodesitting wat geskeduleer was vir 8-10 September 2020, moontlik uitgestel word na volgende jaar Februarie-maand. Dit sal egter eers finaal bevestig word na konsultasie met die onderskeie Ringsvoorsitters.
 7. Ons bly gebonde aan Christelikheid en daarmee saam arbeidswetgewing. Mense kan nie sommer afbetaal word omdat hulle nie nou kan funksioneer nie (orrelis, koster …) of salarisse gesny word nie. Onderhandeling is belangrik!

 

Vir die “attachment” waarna daar in punt 2 verwys word:

 

SLOTWOORD

Dit is as Moderatuur ons bede dat die Here onssélf sal vertroos en veilig sal vashou in hierdie krisistyd en dat Hy wat nog altyd Sy bruid versorg het, nou ook sal doen. Ons bid daagliks vir u veiligheid en vir ‘n verrasende goeie Goddelike uitkoms!

Mag die bekende gebed van Paulus aan die gemeente van Efese juis in hierdie tyd ook vir u, u gesin, gemeente en gemeenskap NUWE BETEKENIS kry:

“Daarom kniel ek in gebed voor die Vader aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek.  Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. 

 Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen.”  (Efes. 3:14-21 AFR83)

 

Groete in Christus

Moderatuur van KZN – 15 Mei 2020

Dr. Barry Tolmay (moderator)            Ds. Rupert de Koning (assessor)

Dr. Heinrich Theunissen (aktuaris)     Ds. Marlize Malherbe (skriba)

 

NG KERK in KZN

POSBUS 28188 HAYMARKET 3204. TEL. 033-345 2276/77/94  FAKS: 033-345 2295